Hållbara produkter & tjänster

Hållbara produkter och tjänster

Vi genomför årligen en kundundersökning genom telefonintervjuer. Vi har genomfört denna undersökning i mer än 10 år och har därmed en kontinuitet och historik på de frågeställningar där vi låter kunderna betygssätta Elektroskandia på en femgradig betygsskala i jämförelse med våra konkurrenter på marknaden.

Urval

Elektroskandia har försett vår samarbetspartner IFE Market & Management AB med kunduppgifter innehållande bland annat företagsnamn, personnamn och omsättningssiffror. Urvalet har därefter skett slumpmässigt bland kunderna.

Antal intervjuade

IFE har intervjuat totalt 600 kunder fördelat på:

Installation 450 (50 x 8 regioner)
Industri 100
Elnät 50
Telecomentreprenörer 50

NKI

Vissa frågor är generella för Elektroskandia och svåra för regionerna att påverka. Andra frågor är mer eller mindre direkt kopplade till respektive region. Frågorna som är kopplade till region utgör grunden för NKI för respektive region.

2019 2018 2017 2016
NKI totalt 4,07 3,90 3,90 3,95
Region
1. Stockholm 4,30 3,83 3,90 3,93
2. Småland 3,18 3,87 4,00 3,79
3. Mellan 3,85 3,83 4,07 3,96
4. Mitt 4,05 3,93 3,59 3,81
5. Öst 4,10 3,89 4,08 3,81
6. Nord 3,80 3,99 3,94 3,39
7. Väst 4,02 3,93 3,81 3,77
9. Syd 4,15 3,80 3,78 3,82

Betygsskala:

Excellent  > 4,05
Mycket bra 3,85 – 4,04
Bra 3,65 – 3,84
Godkänd 3,45 – 3,64
Underkänd < 3,44

Mål

Målet är att förbättra oss för varje år och överträffa vårt egna NKI.

Förbättringsåtgärder

Utdrag på åtgärder som genomförts baserat på kundomdömen.

Under 2019 skapade vi en butiksutvecklingsavdelning med syfte att fokusera ytterligare på vår service och erbjudande i våra butiker, det har mynnat ut i följande inledande åtgärder efter en genomgående inventering av samtliga butiker;

 • Kategoriserat och uppdaterat bassortiment (Butikssortiment)
 • Uppdaterade hyllkantslister i samtliga butiker, med syfte att möjliggöra mer informativ exponering av produkter
 • Översyn och upphandling av drift och underhåll av våra butiker i syfte att förenkla och underlätta driften i våra butiker, vilket syftar till satt skapa ytterligare kundfokustid.

Webb

 • Utvecklat och förbättrat vår sökmotor
 • Utökat produktdata och beskrivande text på en stor mängd produkter
 • Utvecklat bildnavigering på hemsidan

App

 • Se förändring på webb som också genomförts i app.
 • Lanserat självskanning av produkter via App/butik

 

Arbetet med att välja ut produkter och tjänster är en av Elektroskandias huvudprocesser.

Vi säljer cirka 200 000 olika artiklar. Bland dessa finns många energieffektiva men också ett fåtal miljöfarliga och hälsofarliga produkter. Vår marknadsavdelning är medveten och uppdaterad om att vissa produkter innehåller farliga ämnen och försöker aktivt föreslå produkter med lägre påverkan när så är möjligt. Marknadsdirektören följer kontinuerligt upp verksamheten tillsammans med marknadschefer och produktchefer. En rad nyckeltal per produktområde har följts för att mäta hur leverantörernas prestation utvecklas. Exempel på nyckeltal är marknadsandel, försäljning jämfört med budget och föregående år, lagervärde, omsättningshastighet samt tillgänglighetsgrad och leveransprecision. Tillgänglighet och servicegraden till våra kunder är en affärskritisk faktor vi aktivt arbetat med att förbättra.

Under 2019 fortsatte Elektroskandia arbetet med att delge Elektroskandia Sveriges leverantörer vår uppförandekod för leverantörer och tillverkare. Vi genomförde 4 hållbarhetsrevisioner (3 2018) på plats hos leverantörer under året och har nu över 400 signerade CoC avtal. Under 2019 genomfördes riskanalyser av leverantörer till samtliga marknadsområden. Dessa har validerats och vid behov uppdaterats för att förbereda urvalet av revisioner som ska genomföras 2020.

Miljöpåverkan från produkter och tjänster

Produkter som innehåller hälso- eller miljöfarliga substanser identifieras av produktchefen när de tas in i sortimentet. Exempel på sådana typer av produkter är lim och sprayer.

Vi har blivit informerade om en olycka som orsakats av en produkt (Varta Power boost 5200 (powerpack type 57963) som är levererade ifrån oss under 2019? Vi plockade genast bort produkten från vårt sortiment i samråd med leverantören. Ingen person skadades.

Vi gör också följande för att bidra till en hållbar miljö:

 • Erbjuder våra kunder mattor för att förhindra kreosotläckage på stolpupplag.
 • Erbjuder avemballering och förmontering vilket ökar källsortering och minskar spill i fält.
 • Har minskat användandet av gjutharts-skarvar som innehåller isocyanater.
 • Under året har vi fortsatt att satsa på vårt sortiment inom e-mobility (laddstolpar för elbilar).

Den större delen av installationskablar är halogenfria, vilket innebär att vid en brand blir röken ljus och mindre giftig, vilket gör en utrymning enklare. Kablarna bildar inte heller någon frätande saltsyra som förstör elektronisk utrustning. De innehåller dessutom inga ftalater eller dioxiner som är farliga för hälsa och miljö. Renare kablar, helt enkelt.

Stolpar och stagförankringar har under lång tid impregnerats med kreosot för lång livslängd. Elektroskandia erbjuder kunder andra alternativ i betong, plåt eller i återvunnen plast.

I samarbete med Vattenfall har Elektroskandia sedan tidigare kompletterat sitt sortiment med alternativ till kreosot-impregnerade stolpar med en stolpe som är impregnerad med ett medel innehållande koppar/salt/bor. I samarbetet med Vattenfall ingår också en viss lagerhållning för ökad tillgänglighet.

Energieffektiva belysningslösningar 

Elektroskandia är medlemsföretag i Belysningsbranschen och vi arbetar aktivt som bransch och företag med att göra smarta belysningslösningar.

Rätt ljus minskar miljöbelastningen genom effektiv energianvändning. Den renaste kraften kommer varken från naturgas eller biobränsle, inte ens från vindkraft eller solceller. Den renaste kilowattimmen är den som inte behöver produceras. Förklaringen är enkel: En 10–15 år gammal belysningsanläggning drar ofta fem gånger så mycket energi som en ny. Det är den enormt snabba teknikutvecklingen inom belysning, inte minst inom LED-tekniken, som möjliggör dessa miljöbesparingar. Fortfarande är dock många gamla system i drift, vilket kan innebära en stor och onödig belastning på miljön.

Elektroskandia distribuerar idag merparten av LED-belysning med reglerbara drivdon och våra ljusdesigners rekommenderar optimal ljussättning med lämplig styrning för närvaro och dagsljuskontroll.

Energismart

Konceptet Energismart kopplar ihop affärsnytta med starkt fokus på hållbarhet.

Energismart handlar om att erbjuda produkter, paketlösningar och smarta logistiklösningar. Erbjudanden som gör att alla vinner på dem. Det förenklar för dig som kund att alltid hitta ett mer hållbart alternativ samtidigt som du sparar pengar genom exempelvis sänkta elkostnader. 

Energismart är vårt företags sätt att fokusera på hållbarhet i ett större perspektiv, något vi är övertygade om att alla måste göra. För mer information se www.energismart.elektroskandia.se och info.elektroskandia.se/tjanster

En kedja är aldrig starkare än sin svagaste länk

Vi kommer inte att lyckas förändra mycket om inte alla delar av det vi brukar kalla värdekedjan vill vara med och ta till sig våra idéer. Detta kräver samarbete. För det räcker inte med att vi säger att vi ska erbjuda marknaden energieffektivare produkter och tjänster. Vi måste kunna genomföra det också och då krävs en hel del arbete från vår sida. Ett arbete vi mer än gärna åtar oss.

›› Leverantörer

De tillverkare och leverantörer som vi använder oss av måste tycka att det här är en viktig satsning som de kan ställa upp på. De behöver helt enkelt leverera rätt sorts produkter, sådana som marknaden efterfrågar och som samtidigt uppfyller de höga krav vi förväntar oss i vår uppförandekod. Vi ställer alltså samma höga krav på våra leverantörer som vi gör på oss själva och på de produkter som vi sedan erbjuder marknaden.

›› Transportörer

De transportörer vi anlitar måste självklart också arbeta aktivt med effektivitets- och miljöfrågor så att transporterna ut till våra kunder sker med minsta möjliga miljöpåverkan utifrån den höga servicegrad våra kunder ställer på leveranstider och leveransprecision.

›› Elektroskandia

Vi inom Elektroskandia måste naturligtvis göra det största arbetet själva, och det gör vi mer än gärna. Vi måste, tillsammans med våra kunder och leverantörer, ta fram de produkter och tjänster som marknaden efterfrågar. Det finns redan idag en hög medvetenhet och förståelse för energibesparing och vi har ökat medvetandet och kunnandet oerhört de senaste 10 åren inom alla produktområden. Men givet är att vi ska vara lyhörda och snabba och ta nya tekniska och innovativa lösningar till marknaden.

›› Du som kund

Vi på Elektroskandia ska marknadsföra nya tekniker som ökar komforten, handhavandet och energibesparandet så att du som kund känner till att de här alternativen finns och hur enkelt det är att beställa och använda dem både för dig och din kund. Samtidigt som vi kan visa vilka ekonomiska och miljömässiga vinster det finns att göra med hjälp av dessa lösningar.

›› Dina kunder

Även dina kunder, alltså entreprenörer och byggherrar, måste känna till att den här möjligheten finns och vilka fördelar den erbjuder. Både som ett led i de egna affärerna, men också hur de spar pengar hos slutanvändarna.

Lyckas vi med allt detta och levererar energieffektiva produkter som människor vill ha, som skapar en hög komfort och är enkla att nyttja för användaren samtidigt som vi faktiskt spar pengar och miljö, ja då har vi lyckats. Då är cirkeln, eller värdekedjan, sluten.

Vårt miljöarbete pågår ständigt 

Att vara med och ta ansvar för miljön kräver smarta lösningar, inte minst inom energieffektivitet och förnyelsebar energi. Här är några av de andra samarbeten i vilka vi ingår.

Produktansvar, miljö

Elektroskandia ansvarar för att samtliga katalogförda produkter uppfyller gällande EG-direktiv (Maskindirektivet, Lågspänningsdirektivet, EMC-direktivet, RoHS-direktivet, WEEE-direktivet) samt i förekommande fall gällande miljölagar och CE-märkning där detta fordras.

Elektroskandia har ett kvalitetssystem enligt ISO 9001:2015 och är certifierade sedan 1996-12-11. (Certifikat nr 2006-SKM-AQ-2335 DNV GL 2018-05-249.)

Elektroskandia har ett miljöledningssystem enligt ISO 14001:2015 inklusive Energikartläggning enligt STEMFS 2014:2 och är certifierade sedan 1998-06-15 samt tillägg med Energikartläggning sedan 2018-01-16. (Certifikat nr 2006-SKM-AE-1118 DNV Gl 2018-05-249.)

Beträffande miljödeklarationer så ansvarar våra leverantörer för att dessa finns tillgängliga hos SEG (Sveriges Elgrossister) och på enummersok.se. Miljödeklarationerna kan hämtas genom vår hemsida www.elektroskandia.se under respektive artikel.

RoHs: Den 1 juli 2006 förbjöds användningen av kvicksilver, kadmium, bly, sexvärt krom och flamskyddsmedlen PBB och PBDE i nytillverkade elektriska och elektroniska produkter som en följd av direktiv 2002/95/EG.

Energideklarationer

Cylindasortimentet följer EU:s energimärkning som omfattas av ECO Design-direktivet som skall finnas på alla produkter i butik: kylskåp, frysskåp, frysboxar, tvätt, tork, disk, spis, häll, ugn och fläkt. Deklarationen anger produktens energiklass och hjälper kunden att jämföra produkterna ur energisynpunkt.

REPA-registret och El-Kretsen

REPA är näringslivets lösning på producentansvaret för förpackningar av plast, metall, papper/kartong och wellpapp. Läs mer på www.repa.se.

El-Kretsen är näringslivets servicebolag som har som uppgift att uppfylla producentansvaret inom elektriska och elektroniska produkter samt batterier. Organisationen vänder sig till företag som tillverkar eller säljer produkter som omfattas av de lagstiftningar som de drivs av. Läs mer på www.elkretsen.se.

Power Circle

Power Circle är elkraftbranschens intresseorganisation, en sammanslutning för framtidsfrågor. De arbetar med att synliggöra elens roll som möjliggörare för en hållbar samhällsutveckling. Med ett brett nätverk och i nära samverkan med partnerföretagen, möjliggör Power Circle dialog och utbyte, utveckling och demonstration samt påverkan genom goda exempel och praktisk erfarenhet. Läs mer på powercircle.org.

Korrekt hantering av hälso- och miljöfarliga produkter

Hälso- och miljöfarliga produkter ska naturligtvis hanteras så att risker för negativ påverkan och skador minimeras. Det är viktigt för oss, för våra kunder och för miljön.

Vi på Elektroskandia tar ansvar för att hålla oss uppdaterade kring vilka krav som gäller för hantering av olika typer av material, så att våra kunder kan känna sig trygga med att hälso- och miljöfarliga produkter hanteras korrekt.

De kemiska produkter som vi säljer förvaras i containers utanför logistikcentrets fastighet.

Säkerhetsdatablad om produktens farliga egenskaper, risker och de skyddsåtgärder som ska vidtas uppdateras för användarna på vår hemsida. Vid transport av miljö- och hälsofarliga produkter följer vi de krav och bestämmelser som finns.

Korrekt marknadskommunikation

Elektroskandia har inte i något fall begått lagbrott gällande marknadskommunikation, reklam eller sponsorskap.

Krav på leverantörer

Elektroskandia eftersträvar långsiktigt goda affärsrelationer och ett hälsosamt samarbete med våra leverantörer. Merparten av våra leverantörer är svenska företag som omfattas av svensk lagstiftning och som sedan länge är kvalitets- och miljöcertifierade. De har kommit olika långt i sitt hållbarhetsarbete men de flesta har genom sitt miljö- och kvalitetsarbete en god bas att utgå från i sitt fortsatta förbättringsarbete för långsiktig hållbarhet. Våra leverantörer har i sin tur produktion och underleverantörer över hela världen.

Under 2015 påbörjade Elektroskandia arbetet med att ta fram en uppförandekod för våra leverantörer. Uppförandekoden
beskriver våra förväntningar på leverantörer vad gäller mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö och antikorruption.

Elektroskandia har under 2016–2019 presenterat vår uppförandekod för våra leverantörer som en bilaga till gällande avtalsvillkor. Leverantörerna har signerat dokumenten och vi har arkiverat dessa. Flera av leverantörerna har rapporterat in en självskattning för att bedöma hur de anser sig ligga till mot våra uppsatta kriterier och krav. Den interna implementeringen inleds med en workshop där våra leverantörsansvariga marknadschefer utför en riskbedömning på våra strategiska leverantörer. Inköpsvolymen av de strategiska leverantörerna utgör cirka 80 % av total inköpt volym. Syftet är att identifiera eventuella brister och säkerställa att vi initialt har fokus inom rätt områden och därmed kunna vidta olika åtgärder för att minimera riskerna.

Elektroskandia kommer förbehålla sig rätten att utföra
oanmälda inspektioner hos leverantörer som ingått avtal med Elektroskandia, detta för att säkerställa att uppförandekoden efterlevs.

Det finns en bedömningsmall för samtliga leverantörer där vi kontrollerar att de har miljöledningssystem samt ledningssystem för kvalitet.

2019 2018
Kvalitet enligt ISO 9001 93% 92%
Miljö enligt ISO 14001 89% 87%
Antal 124 118

Bild 3: I vårt affärssystem anger vi om leverantören uppfyller kraven.

Cylinda

Elektroskandias försäljning av vitvaror erbjuds under varumärket Cylinda som utvecklas och produceras primärt via europeiska OEM (Original Equipment Manufacturer) producenter. Cylindas fem huvudleverantörer är ledande leverantörer och producenter av vitvaruprodukter under eget varumärke med OEM-produktion i Europa samt på andra marknader i övriga världen.

Produktion och inköp sker primärt från EU-länder samt Turkiet. Samtliga av Cylindas leverantörer är ålagda att uppfylla EU:s lagar och regleringar avseende produktion, utveckling, energikrav samt säkerhet. Alla Cylindas produkter är CE-märkta, vilket innebär att produkten uppfyller RoHS II-direktiven.

Samtliga av Cylindas primära leverantörer är medlemmar i The European Committee of Domestic Equipment Manufacturers, CECED, och följer de riktlinjer som satts upp kring miljö, handel och säkerhet av vitvaruprodukter inom Europa.

Den europeiska vitvarubranschen har fokus på att utveckla energieffektiva produkter och reglering för klassning av produkter har skett inom de flesta områden via EU:s Ecodesign-direktiv för vitvaror.

Under 2017 kom Europaparlamentet, Europeiska rådet och Europeiska kommissionen överens om att ändra energimärkningen inom EU med införande under 2021. Den nuvarande märkningen med A+ till A+++ ersätts av skalan A till G och ska göra det lättare för konsumenten att göra medvetna och energismarta val. Cylinda räknar med att införandet kommer vara genomfört under slutet av 2021 och bidra till att öka antalet energieffektiva vitvaror på den svenska marknaden.

Miljöpåverkan i vår verksamhet

Smart energispar – vår självklarhet

På Elektroskandia tar vi ansvar för att minimera vår elförbrukning och endast grön el används för att minimera miljöpåverkan. Erhållen el är producerad av 72 % vatten, 18 % vind samt 10 % bio.

%

Vatten

%

Vind

%

Bio

Logistikcentret i Örebro på 43 500 m² har den största energiförbrukningen inom företaget och är miljöklassat som miljöbyggnad Silver. Logistikcentret har bergvärme och solceller samt parkeringsplatser med fem laddningsstationer för elbilar. Allt för att minimera energiåtgången och därmed miljöpåverkan.

I nyetablerade butiker installerar vi miljövänliga ventilationsaggregat, dessutom använder vi enbart LED-armaturer. Det ger oss en energibesparing på 65 % mot tidigare armaturer.

Kartläggning miljöaspekter

Vi genomför kartläggning av miljöaspekter vart fjärde år. Den senaste gjordes under 2016. Logistikcentret i Örebro, huvudkontoret i Rotebro samt de övriga åtta fastigheterna med högst volymer kartlades.

Beslut om vilka miljöaspekter som ska prioriteras togs av företagets ledning.

En värdering finns av de kartlagda miljöaspekterna utefter fem kriterier:

 • Lagar och förordningar
 • Ekonomiska kriterier
 • Kvantiteter
 • Miljömässiga kriterier
 • Intressenter

Miljöaspekterna värderas enligt följande:

 • 9-12 poäng är betydande
 • 7-8 poäng är mindre betydande
 • 4-6 poäng är försumbar ur miljöaspekt

Bedömningen av miljöaspekterna har gjorts av en tillsatt hållbarhetsgrupp av Elektroskandias ledning efter att en insamling av förbrukning gjorts ifrån flera olika leverantörer. Nedan finns en lista på de betydande miljöaspekterna för Elektroskandia Sverige AB.

 

Område Poäng Aspekt
Källsortering    
Well & Kartong 9 Betydande
Hårdplast 9 Betydande
Kontorspapper 9 Betydande
Vitvaror 9 Betydande
Brännbart 9 Betydande
Energiförbrukning    
Elförbrukning 10 Betydande
Fjärrvärme 10 Betydande
Transporter    
Godstransporter 10 Betydande
Tjänstebilar & servicebilar 10 Betydande
Diesel interntransporter 10 Betydande
Kemiska artiklar    
Kemiska artiklar i verksamheten 9 Betydande
Truckar    
Hjullastare 11 Betydande
Truck – diesel 11 Betydande

Vi delar gärna med oss av flera goda räkneexempel:

Elförbrukningen på Logistikcentret i Örebro var under 2019 på 2 929 769 kWh. Två stora och en mindre värmepump håller värmen under vinterhalvåret och under sommaren används dessa för kyla istället för kylaggregat. Solcellsanläggningen på taket består av 940 paneler som är monterade på en yta av 1 579 m2. Under 2019 producerade solcellerna 204 223 kWh där det skickades tillbaka 7 977 kWh på Eon:s nät.

För våra andra 47 anläggningar i Sverige uppgick elförbrukningen till 2 655 355 kWh.

Energieffektiv belysning som ökar trivsel

Som Sveriges ledande el-teknikgrossist vill vi föregå med gott exempel. I vårt nya logistikcenter i Örebro har vi installerat den senaste tekniken för att spara energi och skapa ljuskomfort. Samtliga armaturer och sensorer styrs genom DALI-system. I kontorsdelarna är det totalt 1 964 LED-paneler och 365 sensorer för närvaro och dagsljuskompensering. Dagsljuskompensering innebär att ljuset regleras efter vilken mängd ljus som faller in från fönstren för att spara energi. Armaturerna dimras och släcks i de utrymmen där ingen befinner sig. Lagret, som är hjärtat i vår verksamhet, består av 794 armaturer i den totalt 33 600 kvm stora ytan. Endast 272 armaturer belyser den största ytan på 29 300 kvm från 12 m höjd och ger då 250 lux, vilket är mer än tillräckligt för den verksamhet vi bedriver. I hela lagret är 129 närvarosensorer installerade, uppdelade i 40 zoner som dimrar ner belysningen i de gångar ingen befinner sig. Genom ett medvetet val i form av styrning och sensorer har vi kunnat optimerat energiförbrukningen.

Kemikalier i verksamheten

Kemikalier som används i vår verksamhet är i huvudsak smörjmedel, rengöringsmedel och sprayfärger. Dessa används mycket begränsat och i små mängder och såklart följer vi de lagkrav som de berörs av.

 Resor

Vi jobbar ständigt med att minimera resor när det finns andra alternativ som video- skype eller teamsmöten. Vår resepolicy främjar att transportera sig så miljövänligt som möjligt, d v s tåg istället för flyg om möjligt. Det finns också en samåkningsapplikation där anställda kan registrera sina resor i förväg för att eventuellt få resesällskap.

De 188 tjänstebilarna kördes under året 304 606 mil med ett utsläpp av 832 793 kg CO2. (Källa: Miljöfordon.se)

Cylinda har 39 servicebilar som tillsammans under året körts 106 142 mil för service av vitvaror. Miljöpåverkan för detta blev 87 161 liter diesel med ett utsläpp av 290 192 kg CO.

Transporter

Vår policy innebär att:

 • Tjänste- och servicebilar som köps in ska ha dieselmotor eller vara hybrid.
 • Vi leasar våra truckar. Det gör att vi byter truckar vart femte år. Det är vår förhoppning att vi därmed får en mer energieffektiv och miljövänlig truckpark.
 • Vår truckpark består av 175 eltruckar, 9 dieseltruckar samt 5 hjullastare. Dieseltruckarna och hjullastarna förbrukade 72 719 liter diesel under 2019 vilket medförde ett utsläpp på 198 814 kg CO2. (Källa: miljöfordon.se).

  Godstransporter med miljöansvar

Vi ställer också krav på våra godstransportörer. Dels har vi kontroll på fyllnadsgraden eftersom vi mäter och följer upp godsvolymen i fordonen. Dessutom kräver vi att våra transportörer har ett miljöledningssystem vilket redovisas och följs upp vid månadsmöten. Elektroskandia hade under 2019, 513 287 sändningar som transporterades med ca 300 fordon per dag. Miljöpåverkan är främst från CO2-utsläpp. I fraktavtalen har vi nedanstående text:

Vid genomförandet av transportuppdraget ska alla fordon uppfylla kraven i Euro VI. Transportören ska ha ett uppföljningssystem så att detta kan redovisas.

Leverantörens ambition ska vara att kontinuerligt genom förbättringsarbete minska sitt fossilavtryck. leverantören och beställaren ska under avtalstiden driva ett miljöprojekt med syfte att sänka miljöbelastningen genom att nyttja fossilfria drivmedel.

Miljöbelastning (kg co2) mäts som en KPI månadsvis med samtliga avtalade transportörer. I övrigt uppmuntrar vi men kravställer inte för närvarande fossilfria transporter. I grund och botten är det våra kunders krav som styr vår approach i frågan.

Vi vågar sikta högt med vår källsortering

Under rapportperioden har återvinningen av avfallet minskat utsläppen med 314 ton (240 ton 2018) CO2. På logistikcentret i Örebro, som har den största mängden avfall, har vi målet att källsortera 95 % av vårt avfall. Re-sultatet för 2019 blev 95,5 %.

På Elektroskandias huvudkontor samt i de övriga 47 fastigheterna där vi har butiker hanterade vi 191 ton (426 ton 2018) avfall.

Återvunnet avfall Logistikcenter

 • 2015 94.70% 94.70%
 • 2016 95.90% 95.90%
 • 2017 94,10% 94,10%
 • 2018 94,40% 94,40%
 • 2019 95,50% 95,50%