Att skapa en attraktiv arbetsplats

Attraktiv arbetsplats/medarbetare

Styrning av HR-arbetet

Utgångspunkten för HR-arbetet är Elektroskandias medarbetarpolicy (tidigare kallad personalpolicyn) som utgörs av den värdegrund, de strategier och mål samt de riktlinjer som Elektroskandia ska arbeta efter vad gäller relationen mellan medarbetare och arbetsgivare.
Ett annat viktigt styrdokument är arbetsmiljödatabasen.

I arbetsmiljödatabasen lagrar vi samtliga styrande och redovisande dokument per verksamhetsort (exempelvis skyddsrond, olycksfall, tillbud m.m.) Företagets interna revisorer granskar och följer upp samtliga orter inom en tvåårsperiod. Varje kvartal följs tillbud upp i möten hos skyddskommittén, där både ledning och fack/-skyddsombud deltar.

Under förra året tog vi fram en policy mot kränkande särbehandling och trakasserier som vi förväntar oss att alla medarbetare ska agera i enlighet med då vi har nolltolerans mot felaktig och kränkande särbehandling. Alla medarbetare förväntas bidra till en positiv arbetsmiljö där vi visar respekt för varandras olikheter.

Arbetsgivare i framkant

Vi vill vara en arbetsplats där det är högt i tak och som erbjuder kompetensutveckling. Vi strävar även efter att vara innovativa och framåtsträvande. Framförallt ska våra medarbetare må bra och få de verktygen de behöver för att kunna prestera och utvecklas. Vi har medarbetare som har varit anställda i över 40 år hos oss. Det är ett tecken på att våra medarbetare trivs på Elektroskandia.

I tabellen redovisas antal anställda och anställningsform. Företaget mäter inte antal kollektivanslutna sedan 2016, varför denna siffra inte kan redovisas.

Personalkategori

2018

2017

2016

Tjänstemän

574

575

547

Tjänstemän varav tillsvidareanställda

99 %

98%

99%

Tjänstemän varav visstidsanställda

1 %

2%

1%

Kollektivanställda (lager och service)

267

282

262

Varav anslutna till kollektivavtal

N/A

N/A

N/A

Kollektivanställda varav tillsvidareanställda

82 %

76%

91%

Kollektivanställda varav visstidsanställda

18 %

24%

7%

Anställda totalt (Tjänstemän och Kollektivanställda)

841

857

809

varav män

649

660

varav kvinnor

193

197

Uppgift från 31.12.2018, 31.12.2017, 31.12.2016 och 31.12.2015

Att vara anställd på Elektroskandia

Anställningsvillkoren för samtliga anställda på Elektroskandia regleras dels i anställningsavtal, dels i kollektivavtal med respektive fackförbund men även enligt företagets egna interna tjänstebestämmelser. Dessa finns till exempel i medarbetarpolicyn, medarbetarguiden, resereglementet och i Elektroskandias policys, bland annat i tjänstebilspolicyn.

Vi har en ambition att ha en personalomsättning om max 10 % år 2019. Vi genomför exitsamtal där vi kan följa upp orsaker till att man väljer att lämna bolaget samt även fånga upp synpunkter på hur vi kan förbättra oss som arbetsgivare.

Personalomsättning i procent

2018

2017

2016

2015

11,5 %

11,8 %

13,2 %

11,4 %

Varav uppsägning inkl. pension

9 %

8,4 %

8,9 %

7,5 %

Förmåner

Alla medarbetare på Elektroskandia erbjuds ett antal förmåner, exempelvis flexibla arbetstider, personalrabatt på vårt sortiment, bensinrabatt, rikskort, friskvårdsbidrag och föräldralön.Vi erbjuder även utbildningar inom olika områden för vidare kompetensutveckling.
Vi erbjuder stöd vid verksamhetsförändring, trygghetsavtal, grupplivförsäkring och pensioner samt löneutfyllnad vid sjukfrånvaro.

Kompetensutveckling

Våra medarbetare och deras kompetens är vår främsta styrka. Därför arbetar vi aktivt med prestation och kompetensutveckling. Under året rullade vi ut ett nytt LMS (Learning Management System) i vårt HR-system för samtliga medarbetare. Där har vi samlat alla utbildningar och kompetensutvecklande aktiviteter vi genomför på bolaget. Vikten av att utveckla våra medarbetare i linje med bolagets och medarbetarens behov och önskemål är väldigt viktigt då vi önskar öka den interna rörligheten och möjligheten att göra karriär internt.

Vi har tre fasta medarbetarsamtal per år, som även är lönegrundade. Vi vill genom denna metod dels sätta löner utefter prestation, men även sätta mål som ska ligga till grund för utveckling samt utvärdera vilka kompetenser våra medarbetare har och vilken utveckling de eftersöker.

Den förväntade prestationen och målen bestäms vid medarbetarsamtalet i början av varje år. Medarbetarens prestation följs upp vid två kortare RAK-samtal under året där också aktiviteter prioriteras och utvärderas som ligger i linje med de satta målen.

Vi såg 2018 en ökning på antal genomförda medarbetarsamtal jämfört med 2016 (89 % vs 87 %) då vi mäter årligen antal genomförda medarbetarsamtal i den medarbetarundersökning som genomfördes under förra året.

Under 2018 genomfördes fyra stycken introduktionsdagar förlagda ute i landet där cirka 170 medarbetare fick möjlighet att träffa ledningsgruppen, lära sig mer om Elektroskandia samt nätverka med kollegor från andra delar av bolaget.

Arbetsmiljö och hälsa

Vårt mål för arbetsmiljöarbetet inom Elektroskandia är i första hand att eliminera risker för skador och sjukdomar. Dessutom ska arbetsmiljön utvecklas i en riktning som leder till en förbättrad produktivitet, kvalitet och naturligtvis trivsel. Genom ledning, planering och kontroll ska arbetsskador utredas, risker undersökas och lämpliga åtgärder vidtas. Arbetsgivaren har det yttersta ansvaret för arbetsmiljön och ska se till att det finns en organisation för arbetsmiljöverksamheten.

Den psykosociala arbetsmiljön och hur våra medarbetare mår är något cheferna följer upp bland annat i våra två RAK-samtal samt i medarbetarsamtalet. RAK betyder Resultat Aktivitet och Kvalitet. Vi fångar dessutom upp det psykosociala måendet hos våra medarbetare genom skyddsronder med riktade frågor i ämnet, i våra riskanalyser, vid halvårsvisa uppföljningsmöten (verksamhetsmöten) och genom att vi ger våra chefer utbildning i ämnet. Vi har även ett antal skyddskommittéer med arbetsmiljöutskott från respektive fackförbund där
arbetsmiljön diskuteras och man tar fram åtgärdsplaner.

Elektroskandia genomför regelbundna skyddsronder på samtliga filialer och lager. Vi arbetar med riskbedömningar och handlingsplaner enligt arbetsmiljölagens riktlinjer. Rapporteringen och hanteringen av tillbud och olyckor sker löpande men mäts på årsbasis.

Olyckor och tillbud följs upp löpande. Flest olyckor har rapporterats i lagerverksamheten i Örebro. Oaktsamhet har varit bidragande orsak till olyckor och skador som har varit av lättare art. Vad gäller tillbud har en vanligt förekommande orsak varit att man upptäckt gods i pallställage som kan riskera att falla. Vi har under 2018 rapporterat 190 tillbud och 45 olycksfall där det skett en minskning av olycksfall jämfört med 2017 då vi rapporterade 57 olycksfall.

Företagshälsovård

Syftet med Elektroskandias samarbete med företagshälsovårdscentraler på samtliga orter beskrivs i arbetsmiljöpolicyn. Målet är att få hjälp och stöd i frågor som har med arbetsmiljö att göra.

Företagshälsovården ska bistå med expertis som arbetsmiljöingenjör, sjukgymnast och ergonom i en strävan att förebygga arbetsskador i möjligaste mån genom att aktivt skapa en god arbetsmiljö.

Företagshälsovården kan erbjuda:

 • Rehabilitering
 • Hälsoundersökning/hälsoprofil
 • Stöd inom arbetsmiljöfrågor
 • Ergonomi (arbetsplatsåtgärder)

Alla medarbetare erbjuds det år de fyller 45, 50, 55 samt 60 år att genomgå en hälsoundersökning där friskprofil eller funktionsprofil kan väljas hos företagshälsovården.
Vår ambition är våra medarbetare ska ha god hälsa och att vi som arbetsgivare ska förhindra arbetsplatsrelaterade sjukskrivningar i den mån vi kan.

Vi har KPI:er för sjukfrånvaro som vi ständigt följer upp och ser över. Vårt mål på en total sjukfrånvaro för 2018 var 3,5 %. Vår ambition är att sänka sjukfrånvaron och minimera antalet olycksfall. Det gör vi genom att utbilda och coacha våra chefer kring vårt ansvar vid sjukdom och de nya rehabiliteringsregler som kom 1 januari 2018, samt i hur de kan arbeta med systematiskt arbetsmiljöarbete och hälsofrämjande ledarskap.

Friskvårdsbidrag

Vi erbjuder friskvårdsbidrag till samtliga medarbetare men vi arbetar även med att introducera alternativa friskvårdsförmåner, såsom föreläsningar i hälsa och kost samt gemensamma aktiviteter i form av till exempel motionslopp. Vi har idag en ergonomisk arbetsplats som tar hänsyn till den enskildes behov av att anpassa kontorsutrymmen.

 

Mångfald och jämställdhet

Genom ett medvetet mångfaldsarbete vill vi vara med och bidra till ett samhälle där varje samhällsgrupp och individ betraktas som en tillgång. Vi vill spegla samhället, våra leverantörer och våra kunder. Vårt mångfaldsarbete ska vara en naturlig del i arbetet med att stärka Elektroskandias konkurrenskraft. När vi rekryterar strävar vi alltid efter att ha arbetsgrupper som är sammansatta av medarbetare av olika kön, ålder, grupptillhörigheter och bakgrund. Handlingsplanen för vårt mångfaldsarbete följs upp via medarbetarenkäten.

Elektroskandia vill verka för:

 • Öka medvetenhet och insikten om jämställdhet.
 • Verka för en jämnare fördelning mellan kvinnor och män på alla nivåer och inom alla yrkesområden i företaget.
 • Bredda företagets samlade kompetens genom att öka andelen kvinnliga chefer.
 • Öka förståelse och kunskap kring fördelarna med blandade arbetsgrupper.
 • Underlätta för både kvinnor och män att förena föräldraskap och förvärvsarbete.
 • Aktivt motverka och förebygga alla former av diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling på arbetsplatsen.
 • Medarbetarens kompetens ska bedömas vid lönesättning för att därigenom uppnå utjämning av löner vid likvärdigt arbete oavsett kön.

Elektroskandia är en el-teknikgrossist och våra medarbetare är verksamma inom olika serviceyrken, försäljning, lager och även som tjänstemän. Vår bransch är mansdominerad och 77 % av bolagets anställda under 2018 var män (2017: 77 % män, 2016: 86 % män). Vi vill attrahera fler kvinnor till vår arbetsplats. Vi strävar efter balans mellan kvinnor och män i ledande befattningar och vi är väldigt stolta över att ha en ledningsgrupp som 2018 blev jämställd med 50 % kvinnor och 50 % män.

Vi mäter medellönerna på de olika yrkeskategorierna. Den totala löneskillnaden mellan män och kvinnor ligger på 13 %, på tjänstemannanivå är den 17,5 % och för lagret 4,8 %.

Vi genomförde en lönekartläggning under 2018 för att kartlägga eventuella osakliga grunder för icke jämställd lön. En osaklig löneskillnad innebär en löneskillnad mellan män och kvinnor som utför likvärdigt arbete men där skillnaden inte kan förklaras av erfarenhet, marknadslön, prestation eller historisk lön. Resultatet av lönekartläggningen visade på att vi fann osakliga löneskillnader mellan män och kvinnor på endast två ställen, vilka åtgärdas under 2019 års lönerevision.

Könsfördelning ledning & chefer år 2018
 • Andel män i styrelen 75% 75%
 • Andel kvinnor i styrelen 25% 25%
 • Andel män i Ledningsgruppen 50% 50%
 • Andel kvinnor i Ledningsgruppen 50% 50%
 • Andel män chefer med personalansvar 86% 86%
 • Andel kvinnor chefer med personalansvar 14% 14%
Könsfördelning total år 2018
 • Andel män 77% 77%
 • Andel kvinnor 23% 23%

Medarbetarundersökning

Medarbetarundersökning genomförs en gång per år. Syftet med undersökningen är att få en bild av hur medarbetarna upplever sin arbetssituation och ledarskapet inom företaget. Resultatet kommer att bidra till den framtida utvecklingen av verksamheten.

Deltagandet 2018 var 82 % och nytt för året var möjligheten till ”öppna svar” där vi fick många goda idéer på hur vi kan förbättra oss som arbetsgivare. Det övergripande resultatet visar på att 73 % av våra medarbetare är motiverade, det vill säga känner engagemang för sina
arbetsuppgifter samt trivs på bolaget, vilket är en minskning på 3 %-enheter från den senaste undersökningen. Andelen medarbetare som upplever ett gott hälsotillstånd har ökat från 63 % till 67 % medan den upplevda negativa stressen ligger kvar på 6 %, vilket är samma nivå som i tidigare undersökning.

Varje chef har tillsammans med sitt team tagit fram handlingsplaner på vad vi kan göra i stort och smått för att förbättra engagemanget och arbetsmiljön på bolaget. Utifrån dessa handlingsplaner har bolaget definierat tre fokusområden för året: Kultur och värderingar, Hållbart arbetsliv och Förbättrad intern kommunikation. Vi kommer under året genomföra diverse aktiviteter kopplat till dessa.

Samhällsansvar/-engagemang

Vi på Elektroskandia tar ansvar för hållbarhet på många sätt. Vi vill erbjuda våra medarbetare möjlighet att bidra till en bättre värld. Det gör vi bland annat genom följande aktiviteter och satsningar:

Vi räddar liv. Elektroskandia har valt att samarbeta med Blodbussen för att hjälpa till att bistå den svenska sjukvården med blod. Vi startade detta initiativ år 2000 och sedan dess har bussen kommit till våra verksamheter i Örebro och Rotebro var tredje månad.

Hjärtstartare för snabb hjälp. Varje år drabbas ungefär 10 000 människor i Sverige av hjärtstopp. Endast 500 av dem överlever. År 2015 monterades 55 hjärtstartare i våra butiker och kontor för att snabbt kunna påbörja behandling om någon drabbas av ett plötsligt hjärtstopp. Vid varje hjärtstartare finns en förteckning över HLR-utbildad personal på enheten.

Samtliga hjärtstartare finns registrerade i Sveriges hjärtstartarregister. (Ett nationellt register på initiativ av HLR-rådet och Civilförsvarsförbundet med Hjärt-lungfonden som samarbetspartner.) Registret visar var närmaste hjärtstartare finns placerad. Syftet är att göra hjärtstartarna mer tillgängliga för allmänheten och på så vis öka överlevnaden vid hjärtstopp.

Kunskap om arbetslivet

Vi tycker det är viktigt att ge unga kunskap om yrkeslivet, därför tar vi emot Prao-elever, praktikanter och examensarbetare. Det är värdefullt för den som får möjlighet att få inblick i vår bransch, men vi ser dessutom att den typen av erfarenhetsutbyte berikar vår egen verksamhet.

Vi öppnar gärna dörren för de som är intresserade av att få arbetslivserfarenhet hos oss, bland annat erbjuder vi extraarbete, sommarjobb och tillfälliga arbeten. Det kan handla om enklare arbetsuppgifter såsom att plocka undan och städa hyllor. Självklart förses samtliga med rätt skyddsutrustning.

Hållbara samarbeten

Under 2018 sponsrade vi bland annat: Stiftelsen Aktiv Skola, Tegs Sportklubb Umeå, Björklöven, Täby bordtennisklubb, Hammarby IF och TIKSPAC Norden AB.

 

2018 cirka total

183 000 kr

2017 cirka total

280 000 kr

2016 cirka total

132 000 kr

2015 cirka total

29 900 kr

Medarbetare med engagemang

Den 20 juli 2018 brann det på över 80 ställen i landet. Nyheterna om skogsbränderna nådde medarbetarna på Elektroskandia mitt i sommarsemestern. Butiks-medarbetarna reagerade med att ta bort grillar och relaterade produkter från hyllorna. Avdelningen marknadskommunikation tog bort allt kampanjmaterial från webben gällande dessa produkter.

Ljusdals kommun var ett av de områden som drabbades hårdast. Efter initiativ från engagerade butiksmedarbetare ville företagets VD engagera sig personligen. Totalt gav Elektroskandia 500 pannlampor, handskar och skyddsutrustning som bidrag till de volontärer som kämpade mot bränderna.