Hållbara produkter & tjänster

Hållbara produkter och tjänster

Vi genomför årligen en kundundersökning genom telefonintervjuer. Vi har genomfört denna undersökning i mer än 10 år och har därmed en kontinuitet och historik på de frågeställningar där vi låter kunderna betygssätta Elektroskandia på en femgradig betygsskala i jämförelse med våra konkurrenter på marknaden.

Urval

Elektroskandia har försett vår samarbetspartner IFE Market & Management AB med kunduppgifter innehållande bland annat företagsnamn, personnamn och omsättningssiffror. Urvalet har därefter skett slump-mässigt bland kunderna.

Antal intervjuade

IFE har intervjuat totalt 600 kunder fördelat på:

Installation 400 (50 x 8 regioner)
Industri 100
Elnät 50
Telekom Sverige 50

 

Mål

Målet är att förbättra oss för varje år och överträffa vårt egna NKI.

NKI

Vissa frågor är generella för Elektroskandia och svåra för regionerna att påverka. Andra frågor är mer eller mindre direkt kopplade till respektive region. Frågorna som är kopplade till region utgör grunden för NKI för respektive region.

 

 

2020

2019

2018

2017

NKI totalt

3,91

4,07

3,90

3,90

Region

1. Stockholm

3,80

4,30

3,83

3,90

2. Småland

3,89

4,18

3,87

4,00

3. Mellan

3,96

3,85

3,83

4,07

4. Mitt

4,03

4,05

3,93

3,59

5. Öst

3,98

4,10

3,89

4,08

6. Nord

3,71

3,80

3,99

3,94

7. Väst

3,94

4,02

3,93

3,81

9. Syd

3,71

4,15

3,80

3,78

Betygsskala:

Excellent  > 4,05
Mycket bra 3,85 – 4,04
Bra 3,65 – 3,84
Godkänd 3,45 – 3,64
Underkänd < 3,44

Förbättringsåtgärder

2020 var ett väldigt annorlunda år utifrån rådande pandemi där vi tvingades att säkerställa säkerheten för samtliga av våra intressenter. Vi har inte kunnat genomföra en rad planerade aktiviteter på det sätt som vi önskat. Vi har hela tiden förhållit oss till Folkhälsomyndighetens rekommendationer och anpassat oss och följt de riktlinjer som succesivt ändrats.

Utdrag på åtgärder som genomförts baserat på kundomdömen:

 • Vi säkerställde i inledningen av pandemin vår materialförsörjning där vi proaktivt ökade våra lager genom fler och schemalagda avrop för att totalt öka tillgängligheten av våra produkter.
 • De medarbetare som kunnat har vi uppmanat till att i största möjliga mån jobba hemifrån. Våra säljare har trots möjligheten till uteblivna fysiska besök lyckats med att upprätthålla en hög grad av kundkontakt via telefon eller digitala möten.
 • I våra butiker har vi vidtagit de åtgärder som varit nödvändiga för att säkerställa att våra kunder liksom tidigare kunnat hämta de produkter som krävs. Vi har under året accelererat kundanvändandet av möjligheten till självskanning av produkterna i butik samt utfört en rad utbildningsinsatser för att få kunderna att använda sin egen mobiltelefon vid skanning av produkter.
 • Vi expanderade och öppnade upp en ny butik i Bromma som vi under november tagit i drift. Detta var strategiskt viktigt för vår fortsatt utveckling i Stockholmsregionen. Där är det viktigt för våra kunder att ha en hög densitet av butiker och alltid utifrån trafiksituation ha nära till någon butik.
 • Vi genomförde ett strategiskt förvärv av en elgrossist vid namn Eluttaget för att bättre positionera oss i Skellefteå, två nya duktiga medarbetare som kommer att stärka det lokala teamet på plats från januari 2021.
 • I november lanserade vi vår nya Infra Organisation där vi med dedikerade resurser stärker vår position inom såväl Elnät som Telekomsektorn i Sverige. Vi har utökat organisationen med fler säljande resurser för att aktivt vara en större del av de infrastruktursatsningar som görs i Sverige, såväl inom utbyggnationen av kraftnäten, etableringar av vindkraftparker, fortsatt fiberutrullning men framförallt också den stundande mobila utbyggnaden av såväl 4G som 5G.
 • Vi har under 2020 förfinat våra uppföljningsmöjligheter för att på ett bättre sätt bryta ned varje enskild leverans och kan därmed se den CO2 påverkan som sändningen haft.

 

Arbetet med att välja ut produkter och tjänster är en av Elektroskandias huvudprocesser.

Vi säljer cirka 200 000 olika artiklar. Bland dessa finns många energieffektiva men också ett fåtal miljöfarliga och hälsofarliga produkter. Vår marknadsavdelning är medveten och uppdaterad om att vissa produkter innehåller farliga ämnen och försöker aktivt föreslå produkter med lägre påverkan när så är möjligt. Marknadsdirektören följer kontinuerligt upp verksamheten tillsammans med marknadschefer och produktchefer. En rad nyckeltal per produktområde har följts för att mäta hur leverantörernas prestation utvecklas. Exempel på nyckeltal är marknadsandel, försäljning jämfört med budget och föregående år, lagervärde, omsättningshastighet samt tillgänglighetsgrad och leveransprecision. Tillgänglighet och servicegraden till våra kunder är en affärskritisk faktor vi aktivt arbetat med att förbättra.

Under 2020 fortsatte Elektroskandia arbetet med att delge Elektroskandia Sveriges leverantörer vår uppförandekod för leverantörer och tillverkare. Vi genomförde inga hållbarhetsrevisioner under 2020, orsaken var att pandemin förhindrat fysiska besök (4st 2019) på plats hos leverantörer under året och vi har nu över 400 signerade CoC avtal. Under 2020 genomfördes riskanalyser av leverantörer till samtliga marknadsområden. Dessa har validerats och vid behov uppdaterats för att förbereda urvalet av revisioner som ska genomföras 2021.

Miljöpåverkan från produkter och tjänster

Produkter som innehåller hälso- eller miljöfarliga substanser identifieras av produktansvarig när de tas in i sortimentet. Exempel på sådana typer av produkter är lim och sprayer.

Vi har inga rapporterade olyckor orsakade av en produkt under 2020.

Vi gör också följande för att bidra till en hållbar miljö:

 • Erbjuder våra kunder mattor för att förhindra kreosotläckage på stolpupplag.
 • Erbjuder avemballering och förmontering vilket ökar källsortering och minskar spill i fält.
 • Har minskat användandet av gjutharts-skarvar som innehåller isocyanater.
 • Under året har vi fortsatt att satsa på vårt sortiment inom e-mobility (laddstolpar för elbilar).

Den större delen av installationskablar är halogenfria, vilket innebär att vid en brand blir röken ljus och mindre giftig, vilket gör en utrymning enklare. Kablarna bildar inte heller någon frätande saltsyra som förstör elektronisk utrustning. De innehåller dessutom inga ftalater eller dioxiner som är farliga för hälsa och miljö. Renare kablar, helt enkelt.

Stolpar och stagförankringar har under lång tid impregnerats med kreosot för lång livslängd. Elektroskandia erbjuder kunder andra alternativ i betong, plåt eller i återvunnen plast.

I samarbete med Vattenfall har Elektroskandia sedan tidigare kompletterat sitt sortiment med alternativ till kreosot-impregnerade stolpar med en stolpe som är
impregnerad med ett medel innehållande koppar/salt/bor. I samarbetet med Vattenfall ingår också en viss lagerhållning för ökad tillgänglighet.

Energieffektiva belysningslösningar 

Elektroskandia är medlemsföretag i Belysningsbranschen och vi arbetar aktivt som bransch och företag med att göra smarta belysningslösningar.

Rätt ljus minskar miljöbelastningen genom effektiv energianvändning. Den renaste kraften kommer varken från naturgas eller biobränsle, inte ens från vindkraft eller solceller. Den renaste kilowattimmen är den som inte behöver produceras. Förklaringen är enkel: En 10–15 år gammal belysningsanläggning drar ofta fem gånger så mycket energi som en ny. Det är den enormt snabba teknikutvecklingen inom belysning, inte minst inom LED-tekniken, som möjliggör dessa miljöbesparingar. Fortfarande är dock många gamla system i drift, vilket kan innebära en stor och onödig belastning på miljön.

Elektroskandia distribuerar idag merparten av LED-belysning med reglerbara drivdon och våra ljusdesigners rekommenderar optimal ljussättning med lämplig styrning för närvaro och dagsljuskontroll.

En kedja är aldrig starkare än sin svagaste länk

Vi kommer inte att lyckas förändra mycket om inte alla delar av det vi brukar kalla värdekedjan vill vara med och ta till sig våra idéer. Detta kräver samarbete.

›› Leverantörer

De tillverkare och leverantörer som vi använder oss av behöver leverera rätt sorts produkter, sådana som marknaden efterfrågar och som samtidigt uppfyller de höga krav vi förväntar oss i vår uppförandekod. Vi ställer alltså samma höga krav på våra leverantörer som vi gör på oss själva.

›› Transportörer

De transportörer vi anlitar måste också arbeta aktivt med effektivitets- och miljöfrågor så att transporterna ut till våra kunder sker med minsta möjliga miljöpåverkan utifrån den höga servicegrad våra kunder ställer på leveranstider och leveransprecision.

›› Elektroskandia

Vi inom Elektroskandia måste göra det största arbetet själva, och det gör vi mer än gärna. Det finns redan idag en hög medvetenhet och förståelse för energibesparing och vi har ökat medvetandet och kunnandet oerhört de senaste 10 åren inom alla produktområden. Men givet är att vi ska vara lyhörda och snabba och ta nya tekniska och innovativa lösningar till marknaden.

›› Du som kund

Vi på Elektroskandia ska marknadsföra nya tekniker som ökar komforten, handhavandet och energibesparandet så att du som kund känner till att de här alternativen finns och hur enkelt det är att beställa och använda dem både för dig och din kund. Samtidigt som vi kan visa vilka ekonomiska och miljömässiga vinster det finns att göra med hjälp av dessa lösningar.

›› Dina kunder

Även dina kunder, alltså entreprenörer och byggherrar, måste känna till att den här möjligheten finns och vilka fördelar den erbjuder.

Vårt miljöarbete pågår ständigt 

Att vara med och ta ansvar för miljön kräver smarta lösningar, inte minst inom energieffektivitet och förnyelsebar energi. Här är några av de andra samarbeten i vilka vi ingår.

Produktansvar, miljö

Elektroskandia ställer krav på leverantörerna att samtliga katalogförda produkter uppfyller gällande EG-direktiv (Maskindirektivet, Lågspänningsdirektivet, EMC-direktivet, RoHS-direktivet, WEEE-direktivet) samt i förekommande fall gällande miljölagar och CE-märkning där detta fordras.

Elektroskandia har ett kvalitetssystem enligt ISO 9001:2015 och är certifierade sedan 1996-12-11. (Certifikat nr 2006-SKM-AQ-2335 DNV GL 2018-05-249.)

Elektroskandia har ett miljöledningssystem enligt ISO 14001:2015 inklusive Energikartläggning enligt STEMFS 2014:2 och är certifierade sedan 1998-06-15 samt tillägg med Energikartläggning sedan 2018-01-16. (Certifikat nr 2006-SKM-AE-1118 DNV Gl 2018-05-249.)

Beträffande miljödeklarationer så ansvarar våra leverantörer för att dessa finns tillgängliga hos SEG (Sveriges Elgrossister) och på enummersok.se. Miljödeklarationerna kan hämtas genom vår hemsida www.elektroskandia.se under respektive artikel.

RoHs: Den 1 juli 2006 förbjöds användningen av kvicksilver, kadmium, bly, sexvärt krom och flamskyddsmedlen PBB och PBDE i nytillverkade elektriska och elektroniska produkter som en följd av direktiv 2002/95/EG.

Energideklarationer

Cylindasortimentet följer EU:s energimärkning som omfattas av ECO Design-direktivet som skall finnas på alla produkter i butik: kylskåp, frysskåp, frysboxar, tvätt, tork, disk, spis, häll, ugn och fläkt. Deklarationen anger produktens energiklass och hjälper kunden att jämföra produkterna ur energisynpunkt.

REPA-registret och El-Kretsen

REPA är näringslivets lösning på producentansvaret för förpackningar av plast, metall, papper/kartong och wellpapp. Läs mer på www.repa.se.

El-Kretsen är näringslivets servicebolag som har som uppgift att uppfylla producentansvaret inom elektriska och elektroniska produkter samt batterier. Organisationen vänder sig till företag som tillverkar eller säljer produkter som omfattas av de lagstiftningar som de drivs av. Läs mer på www.elkretsen.se.

Power Circle

Power Circle är elkraftbranschens intresseorganisation, en sammanslutning för framtidsfrågor. De arbetar med att synliggöra elens roll som möjliggörare för en hållbar samhällsutveckling. Med ett brett nätverk och i nära samverkan med partnerföretagen, möjliggör Power Circle dialog och utbyte, utveckling och demonstration samt påverkan genom goda exempel och praktisk erfarenhet.

Läs mer på powercircle.org.

Korrekt hantering av hälso- och miljöfarliga produkter

Hälso- och miljöfarliga produkter ska hanteras så att risker för negativ påverkan och skador minimeras. Det är viktigt för oss, för våra kunder och för miljön.

Vi på Elektroskandiahåller oss uppdaterade kring vilka krav som gäller för hantering av olika typer av material, så att våra kunder kan känna sig trygga med att hälso- och miljöfarliga produkter hanteras korrekt.

De kemiska produkter som vi säljer förvaras i containers utanför logistikcentrets fastighet.

Säkerhetsdatablad om produktens farliga egenskaper, risker och de skyddsåtgärder som finns tillgängliga via vår hemsida. Vid transport av miljö- och hälsofarliga produkter följer vi de krav och bestämmelser som finns.

Korrekt marknadskommunikation

Elektroskandia har inte i något fall begått lagbrott gällande marknadskommunikation, reklam eller sponsorskap.

Krav på leverantörer

Merparten av våra leverantörer är svenska företag som omfattas av svensk lagstiftning och som sedan länge är kvalitets- och miljöcertifierade. De har kommit olika långt i sitt hållbarhetsarbete men de flesta har genom sitt miljö- och kvalitetsarbete en god bas att utgå från i sitt fortsatta förbättringsarbete för långsiktig hållbarhet. Våra leverantörer har i sin tur produktion och underleverantörer över hela världen.

Under 2015 påbörjade Elektroskandia arbetet med att ta fram en uppförandekod för våra leverantörer. Uppförandekoden beskriver våra förväntningar på leverantörer vad gäller mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö och antikorruption.

Elektroskandia har under 2016–2020 presenterat vår uppförandekod för våra leverantörer som en bilaga till gällande avtalsvillkor. Leverantörerna har signerat dokumenten och vi har arkiverat dessa. Flera av leverantörerna har rapporterat in en självskattning för att bedöma hur de anser sig ligga till mot våra uppsatta kriterier och krav. Den interna implementeringen inleds med en workshop där våra leverantörsansvariga marknadschefer utför en riskbedömning på våra strategiska leverantörer. Inköpsvolymen av de strategiska leverantörerna utgör cirka 80% av total inköpt volym. Syftet är att identifiera eventuella brister och säkerställa att vi initialt har fokus inom rätt områden och därmed kunna vidta olika åtgärder för att minimera riskerna.

Elektroskandia förbehåller sig rätten att utföra oanmälda inspektioner hos leverantörer som ingått avtal med Elektroskandia, detta för att säkerställa att uppförandekoden efterlevs.

Det finns en bedömningsmall för samtliga leverantörer där vi kontrollerar att de har miljöledningssystem samt ledningssystem för kvalitet. Utav våra 359 S,A,B Leverantörer som står för 81% av inköpsvolymen så är resultatet enligt nedan tabell.

 

2020

2019

Kvalitet enligt ISO 9001

94%

95%

Miljö enligt ISO 14001

93%

94%

Coc

76%

75%

Antal

359

357

I vårt affärssystem anger vi om leverantören uppfyller kraven.

Cylinda

Elektroskandias försäljning av vitvaror erbjuds under varumärket Cylinda som utvecklas och produceras primärt via europeiska OEM (Original Equipment Manufacturer) producenter. Cylindas fem huvudleverantörer är ledande leverantörer och producenter av vitvaruprodukter under eget varumärke med OEM-produktion i Europa samt på andra marknader i övriga världen.

Produktion och inköp sker primärt från EU-länder samt Turkiet. Samtliga av Cylindas leverantörer är ålagda att uppfylla EU:s lagar och regleringar avseende produktion, utveckling, energikrav samt säkerhet. Alla Cylindas produkter är CE-märkta, vilket innebär att produkten uppfyller RoHS II-direktiven.

Samtliga av Cylindas primära leverantörer är medlemmar i The European Committee of Domestic Equipment Manufacturers, CECED, och följer de riktlinjer som satts upp kring miljö, handel och säkerhet av vitvaruprodukter inom Europa.

Den europeiska vitvarubranschen har fokus på att utveckla energieffektiva produkter och reglering för klassning av produkter har skett inom de flesta områden via EU:s Ecodesign-direktiv för vitvaror.

Under 2017 kom Europaparlamentet, Europeiska rådet och Europeiska kommissionen överens om att ändra energimärkningen inom EU med införande under 2021. Den nuvarande märkningen med A+ till A+++ ersätts av skalan A till G och ska göra det lättare för konsumenten att göra medvetna och energismarta val. Cylinda räknar med att införandet kommer vara genomfört under slutet av 2021 och bidra till att öka antalet energieffektiva vitvaror på den svenska marknaden.

Miljöpåverkan i vår verksamhet

Smart energispar – vår självklarhet

På Elektroskandia tar vi ansvar för att minimera vår elförbrukning och endast grön el används för att minimera miljöpåverkan. Erhållen el är producerad av 72% vatten, 18% vind och 10% bio.

%

Vatten

%

Vind

%

Bio

 

Logistikcentret i Örebro på 43 500 m² har den största energiförbrukningen inom företaget och är miljöklassat som miljöbyggnad Silver. Logistikcentret har bergvärme och solceller samt parkeringsplatser med fem laddningsstationer för elbilar. Allt för att minimera energiåtgången och därmed miljöpåverkan.

I nyetablerade butiker installerar vi miljövänliga ventilationsaggregat, dessutom använder vi enbart LED-armaturer. Det ger oss en energibesparing på 65% mot tidigare armaturer.

Kartläggning miljöaspekter

Vi genomför kartläggning av miljöaspekter vart fjärde år. Den senaste gjordes under 2020. Logistikcentret i Örebro, huvudkontoret i Rotebro samt de övriga åtta fastigheterna med högst volymer kartlades.

Beslut om vilka miljöaspekter som ska prioriteras togs av företagets ledning.

En värdering finns av de kartlagda miljöaspekterna utefter fem kriterier:

 • Lagar och förordningar
 • Ekonomiska kriterier
 • Kvantiteter
 • Miljömässiga kriterier
 • Intressenter

Miljöaspekterna värderas enligt följande:

 • 14–18 poäng är betydande
 • 9–13 poäng är mindre betydande
 • 6–8 poäng är försumbar ur miljöaspekt

Bedömningen av miljöaspekterna har gjorts av en tillsatt hållbarhetsgrupp av Elektroskandias ledning efter att en insamling av förbrukning gjorts ifrån flera olika leverantörer.

Nedan finns en lista på de betydande miljöaspekterna för Elektroskandia Sverige AB.

 

Område

Poäng

Aspekt

Källsortering

 

 

Kabelskrot

16

Betydande

Brännbart

16

Betydande

Hårdplast

14

Betydande

Vitvaror

14

Betydande

Energiförbrukning

 

 

Elförbrukning

12

Mindre betydande

Transporter

 

 

Godstransporter

16

Betydande

Vi delar gärna med oss av flera goda räkneexempel:

Elförbrukningen på Logistikcentret i Örebro var under 2020 på 2 809 295 kWh. Två stora och en mindre värmepump håller värmen under vinterhalvåret och under sommaren används dessa för kyla istället för kylaggregat. Solcellsanläggningen på taket består av 940 paneler som är monterade på en yta av 1 579 m2. Under 2020 producerade solcellerna 218 968 kWh där det skickades tillbaka 6 959 kWh på Eon:s nät.

För våra andra 47 anläggningar i Sverige uppgick elförbrukningen till 2 553 118 355 kWh.

Energieffektiv belysning som ökar trivsel

I vårt nya logistikcenter i Örebro har vi installerat den senaste tekniken för att spara energi och skapa ljuskomfort. Samtliga armaturer och sensorer styrs genom DALI-system. I kontorsdelarna är det totalt 1 964 LED-paneler och 365 sensorer för närvaro och dagsljuskompensering. Dagsljuskompensering innebär att ljuset regleras efter vilken mängd ljus som faller in från fönstren för att spara energi. Armaturerna dimras och släcks i de utrymmen där ingen befinner sig. Lagret, som är hjärtat i vår verksamhet, består av 794 armaturer i den totalt 33 600 kvm stora ytan. Endast 272 armaturer belyser den största ytan på 29 300 kvm från 12 m höjd och ger då 250 lux, vilket är mer än tillräckligt för den verksamhet vi bedriver. I hela lagret är 129 närvarosensorer installerade, uppdelade i 40 zoner som dimrar ner belysningen i de gångar ingen befinner sig. Genom ett medvetet val i form av styrning och sensorer har vi kunnat optimerat energiförbrukningen.

Kemikalier i verksamheten

Kemikalier som används i vår verksamhet är i huvudsak smörjmedel, rengöringsmedel och sprayfärger. Dessa används mycket begränsat och i små mängder och ändra meningsuppbyggnaden följer vi de lagkrav som de berörs av.

 Resor

Vi minimerar resor när det finns andra alternativ som video-, teamsmöten. Vår resepolicy främjar att transportera sig så miljövänligt som möjligt, d v s tåg istället för flyg om möjligt. Det finns också en samåkningsapplikation där anställda kan registrera sina resor i förväg för att eventuellt få resesällskap.

Elektroskandias 322 tjänstebilar och servicebilar kördes under året 288 089 mil med ett utsläpp av 916 121 kg CO2. (Källa: för beräkning av Co2:)

Transporter

Vår policy innebär att:

 • Tjänste- och servicebilar som köps in ska ha dieselmotor eller vara hybrid.
 • Vi leasar våra truckar. Det gör att vi byter truckar vart femte år. Det är vår ambition att vi därmed får en mer energieffektiv och miljövänlig truckpark.
 • Vår truckpark består av 175 eltruckar, 9 dieseltruckar samt 5 hjullastare. Dieseltruckarna och hjullastarna förbrukade 65 183 liter diesel under 2020 vilket medförde ett utsläpp på 175 342 kg CO2. (Källa: för beräkning av Co2).

  Godstransporter med miljöansvar

Vi ställer också krav på våra godstransportörer. Dels har vi kontroll på fyllnadsgraden eftersom vi mäter och följer upp godsvolymen i fordonen.

Dessutom kräver vi att våra transportörer har ett miljöledningssystem vilket redovisas och följs upp vid månadsmöten.

Elektroskandia hade under 2020, 526 620 sändningar som transporterades med ca 300 fordon per dag. Miljöpåverkan är främst från CO2-utsläpp.

Vi har med våra transportörer avtalat följande:

 • Vid genomförandet av transportuppdraget ska alla fordon minst uppfylla kraven i Euro VI. Transportören ska ha ett uppföljningssystem så att detta kan redovisas.
 • Transportörens ambition ska vara att kontinuerligt genom förbättringsarbete minska sitt fossilavtryck. Elektroskandia och transportören driver under avtalstiden miljöprojekt med syfte att sänka miljöbelastningen genom att nyttja fossilfria drivmedel.

Miljöbelastning (kg CO2) samt andel fossilfria transporter mäts som KPI’er månadsvis med samtliga avtalade
transportörer.

Vi vågar sikta högt med vår källsortering

På logistikcentret i Örebro, som har den största mängden avfall, har vi målet att källsortera 95% av vårt avfall. Re-sultatet för 2020 blev 96,7%.

På Elektroskandias huvudkontor samt i de övriga 47 fastigheterna där vi har butiker hanterade vi 384 ton avfall.

Återvunnet avfall Logistikcenter

 • 2016 95.90% 95.90%
 • 2017 94,10% 94,10%
 • 2018 94,40% 94,40%
 • 2019 95,50% 95,50%
 • 2020 96,70% 96,70%