Hållbara produkter & tjänster

Hållbara produkter och tjänster

Arbetet med att välja ut produkter och tjänster är en av Elektroskandias huvudprocesser.

Vi säljer cirka 200 000 olika artiklar. Bland dessa finns många energieffektiva men också ett fåtal miljöfarliga och hälsofarliga produkter. Vår marknadsavdelning är medveten och uppdaterad om att vissa produkter innehåller farliga ämnen och försöker aktivt föreslå produkter med lägre påverkan när så är möjligt. Marknadsdirektören följer kontinuerligt upp verksamheten tillsammans med marknadschefer och produktchefer. En rad nyckeltal per produktområde har följts för att mäta hur leverantörernas prestation utvecklas. Exempel på nyckeltal är marknadsandel, försäljning jämfört med budget och föregående år, lagervärde, omsättningshastighet samt tillgänglighetsgrad och leveransprecision. Tillgänglighet och servicegraden till våra kunder är en affärskritisk faktor vi aktivt arbetat med att förbättra.

Under 2021 har vi kravställt alla våra leverantörer på att förse oss med information om ursprunget av mineraler enligt CMRT (mineraler med ursprung från konfliktområden). Under 2021 lyckades vi få in deklaration på 39% av produkterna i vårt sortiment. Vi kravställer dessutom i våra inköpsavtal och CoC att mineraler från konfliktländer ej får användas.

Miljöpåverkan från produkter och tjänster

Produkter som innehåller hälso- eller miljöfarliga substanser identifieras av produktansvarig när de tas in i sortimentet. Exempel på sådana typer av produkter är lim och sprayer.

Vi har inga rapporterade olyckor orsakade av en produkt under 2020.

Vi gör också följande för att bidra till en hållbar miljö:

 • Erbjuder våra kunder mattor för att förhindra kreosotläckage på stolpupplag.
 • Erbjuder avemballering och förmontering vilket ökar källsortering och minskar spill i fält.
 • Har minskat användandet av gjutharts-skarvar som innehåller isocyanater.
 • Under året har vi fortsatt att satsa på vårt sortiment inom e-mobility (laddstolpar för elbilar).

Den större delen av installationskablar är halogenfria, vilket innebär att vid en brand blir röken ljus och mindre giftig, vilket gör en utrymning enklare. Kablarna bildar inte heller någon frätande saltsyra som förstör elektronisk utrustning. De innehåller dessutom inga ftalater eller dioxiner som är farliga för hälsa och miljö. Renare kablar, helt enkelt.

Stolpar och stagförankringar har under lång tid impregnerats med kreosot för lång livslängd. Elektroskandia erbjuder kunder andra alternativ i betong, plåt eller i återvunnen plast.

I samarbete med Vattenfall har Elektroskandia sedan tidigare kompletterat sitt sortiment med alternativ till kreosotimpregnerade stolpar med en stolpe som är impregnerad med ett medel innehållande koppar/salt/bor. I samarbetet med Vattenfall ingår också en viss lagerhållning för ökad tillgänglighet.

Energieffektiva belysningslösningar 

Elektroskandia är medlemsföretag i Belysningsbranschen och vi arbetar aktivt som bransch och företag med att göra smarta belysningslösningar.

Rätt ljus minskar miljöbelastningen genom effektiv energianvändning: den renaste kilowattimmen är den som inte behöver produceras. Förklaringen är enkel: En 10–15 år gammal belysningsanläggning drar ofta fem gånger så mycket energi som en ny. Det är den enormt snabba teknikutvecklingen inom belysning, inte minst inom LED-tekniken, som möjliggör dessa miljöbesparingar. Fortfarande är dock många gamla system i drift, vilket kan innebära en stor och onödig belastning på miljön.

Elektroskandia distribuerar idag merparten av LED-belysning med reglerbara drivdon och våra ljusdesigners rekommenderar optimal ljussättning med lämplig styrning för närvaro och dagsljuskontroll.

I vår produktutveckling ser vi ständigt över val av material för att minska vår miljöpåverkan. Ett exempel är en ny armatur-
produktserie, REKO. REKO har en stomme tillverkad i återvunnen aluminium, gaveln är gjord av biobaserad plast från tallolja, akrylkupan är gjord av restmaterial från produktion och emballaget till stor del från återvunnen papp. Reko är >98% återvinningsbar.

Årlig kundundersökning

Vi genomför årligen en kundundersökning genom telefonintervjuer. Vi har genomfört denna undersökning i mer än 15 år och har därmed en kontinuitet och historik på de frågeställningar där vi låter kunderna betygssätta Elektroskandia på en femgradig betygsskala i jämförelse med våra konkurrenter på marknaden.

Urval

Elektroskandia har försett vår samarbetspartner IFE Market & Management AB med kunduppgifter innehållande bland annat företagsnamn, personnamn och omsättningssiffror. Urvalet har därefter skett slumpmässigt bland kunderna.

Antal intervjuade

IFE har intervjuat totalt 650 kunder fördelat på områdena Elinstallation, Industri, Elnät och Telekom.

Mål

Målet är att förbättra oss för varje år och överträffa vårt egna NKI.

NKI

Vissa frågor är generella för Elektroskandia och svåra för regionerna att påverka. Andra frågor är mer eller mindre direkt kopplade till respektive region. Frågorna som är kopplade till region utgör grunden för NKI för respektive region.

Betygsskala: Excellent: > 4,05, Mycket bra: 3,85 – 4,04, Bra: 3,65 – 3,84, Godkänd: 3,45 – 3,64, Underkänd: < 3,44.

Förbättringsåtgärder

Förbättringsåtgärderna påbörjades 2021 och fortsätter 2022.

 

 • Implementering av butiksguide och digitala utbildningsaktiviteter med butiksmedarbetare inom respektive Region. Ökad förståelse bland våra medarbetare för fortsatt högt engagemang, ökad kunskap samt ordning och reda.
 • Fortsatt fokus kring emballage och transporter utifrån miljöaspekt. Genom bättre data och statistik börja diskutera kunders köpbeteende, hur vi tillsammans med bättre planering kan åstadkomma en förändring till det bättre med mindre CO2 påverkan.
 • Företagspresentation med tydligare budskap gentemot kunden för att aktivt sälja in våra mervärden, global ledande aktör, logistisk kvalité, teknisk kompetens, hållbarhet, tjänsteerbjudande, långsiktighet allt för ett än mer konkurrenskraftigt erbjudande. Presentationsunderlag där vi aktivt utbildar vår säljkår i framställan och presentation gentemot våra kunder.
 • Få fler kunder att aktivt använda ES App med till exempel ökad användning av självskanning i butik.
 • Genom bättre systemstöd och analys av data kunna uppnå mer genomarbetade kunderbjudanden som leder till ökad försäljning och högre lönsamhet.

En kedja är aldrig starkare än sin svagaste länk

Vi kommer inte att lyckas förändra mycket om inte alla delar av det vi brukar kalla värdekedjan vill vara med och ta till sig våra idéer. Detta kräver samarbete.

›› Leverantörer

De tillverkare och leverantörer som vi använder oss av behöver leverera rätt sorts produkter, sådana som marknaden efterfrågar och som samtidigt uppfyller de höga krav vi förväntar oss i vår uppförandekod. Vi ställer alltså samma höga krav på våra leverantörer som vi gör på oss själva.

›› Transportörer

De transportörer vi anlitar måste också arbeta aktivt med effektivitets- och miljöfrågor så att transporterna ut till våra kunder sker med minsta möjliga miljöpåverkan utifrån den höga servicegrad våra kunder ställer på leveranstider och leveransprecision.

›› Elektroskandia

Vi inom Elektroskandia måste göra det största arbetet själva, och det gör vi mer än gärna. Det finns redan idag en hög medvetenhet och förståelse för energibesparing och vi har ökat medvetandet och kunnandet oerhört de senaste 10 åren inom alla produktområden. Men givet är att vi ska vara lyhörda och snabba och ta nya tekniska och innovativa lösningar till marknaden.

De senaste åren har vikten av hållbarhetsdata intensifierats. Innehåll i produkter samt produktens miljöpåverkan har en stor vikt. Vår roll är att samla den informationen mellan tillverkande led och till er som kund.

›› Du som kund

Vi på Elektroskandia ska marknadsföra nya tekniker som ökar komforten, handhavandet och energibesparandet så att du som kund känner till att de här alternativen finns och hur enkelt det är att beställa och använda dem både för dig och din kund. Samtidigt som vi kan visa vilka ekonomiska och miljömässiga vinster det finns att göra med hjälp av dessa lösningar.

›› Dina kunder

Även dina kunder, alltså entreprenörer och byggherrar, måste känna till att den här möjligheten finns och vilka fördelar den erbjuder.

Vårt miljöarbete pågår ständigt 

Här är några av de andra samarbeten i vilka vi ingår.

Produktansvar, miljö

Elektroskandia ställer krav på leverantörerna att samtliga katalogförda produkter uppfyller gällande EG-direktiv (Maskindirektivet, Lågspänningsdirektivet, EMC-direktivet, RoHS-direktivet, WEEE-direktivet) samt i förekommande fall gällande miljölagar och CE-märkning där detta fordras.

Elektroskandia har ett kvalitetssystem enligt ISO 9001:2015 och är certifierade sedan 1996-12-11. (Certifikat nr 2006-SKM-AQ-2335 DNV GL 2018-05-249.)

Elektroskandia har ett miljöledningssystem enligt ISO 14001:2015 inklusive Energikartläggning enligt STEMFS 2014:2 och är certifierade sedan 1998-06-15 samt tillägg med Energikartläggning sedan 2018-01-16. (Certifikat nr 2006-SKM-AE-1118 DNV Gl 2018-05-249.)

Beträffande miljödeklarationer så ansvarar våra leverantörer för att dessa finns tillgängliga hos SEG (Sveriges Elgrossister) och på enummersok.se. Miljödeklarationerna kan hämtas genom vår hemsida www.elektroskandia.se under respektive artikel.

RoHs: Den 1 juli 2006 förbjöds användningen av kvicksilver, kadmium, bly, sexvärt krom och flamskyddsmedlen PBB och PBDE i nytillverkade elektriska och elektroniska produkter som en följd av direktiv 2002/95/EG.

Energideklarationer

Cylindasortimentet följer EU:s energimärkning som omfattas av ECO Design-direktivet som skall finnas på alla produkter i butik: kylskåp, frysskåp, frysboxar, tvätt, tork, disk, spis, häll, ugn och fläkt. Deklarationen anger produktens energiklass och hjälper kunden att jämföra produkterna ur energisynpunkt.

El-Kretsen

El-Kretsen är näringslivets servicebolag som har som uppgift att uppfylla producentansvaret inom elektriska och elektroniska produkter samt batterier. Organisationen vänder sig till företag som tillverkar eller säljer produkter som omfattas av de lagstiftningar som de drivs av. Läs mer på www.elkretsen.se.

Power Circle

Power Circle är elkraftbranschens intresseorganisation, en sammanslutning för framtidsfrågor. De arbetar med att synliggöra elens roll som möjliggörare för en hållbar samhällsutveckling. Med ett brett nätverk och i nära samverkan med partnerföretagen, möjliggör Power Circle dialog och utbyte, utveckling och demonstration samt påverkan genom goda exempel och praktisk erfarenhet. Läs mer på powercircle.org.

SLC (Sustainability leadership commitee)

Vår ägare Sonepar har en dedikerad grupp som arbetar med hållbarhetsfrågor. Alla länder där Sonepar verkar har utsedda hållbarhetsledare och hållbarhetsambassadörer. Dessa jobbar i arbetsgrupper mellan länderna på olika teman exempelvis avfall och cirkularitet. Varje år samlas grupperna (digitalt senaste åren) för att presentera sitt arbete och för att Sonepar ska få meddela planer och mål för hållbarhetsarbetet framåt.

Korrekt hantering av hälso- och miljöfarliga produkter

Hälso- och miljöfarliga produkter ska hanteras så att risker för negativ påverkan och skador minimeras. Det är viktigt för oss, för våra kunder och för miljön.

Vi på Elektroskandia håller oss uppdaterade kring vilka krav som gäller för hantering av olika typer av material, så att våra kunder kan känna sig trygga med att hälso- och miljöfarliga produkter hanteras korrekt.

De kemiska produkter som vi säljer förvaras i containers utanför logistikcentrets fastighet.

Säkerhetsdatablad om produktens farliga egenskaper, risker och de skyddsåtgärder som vi tar finns tillgängliga via vår hemsida. Vid transport av miljö- och hälsofarliga produkter följer vi de krav och bestämmelser som finns.

Krav på leverantörer

Merparten av våra leverantörer är svenska företag som omfattas av svensk lagstiftning och som sedan länge är kvalitets- och miljöcertifierade. De har kommit olika långt i sitt hållbarhetsarbete men de flesta har genom sitt miljö- och kvalitetsarbete en god bas att utgå från i sitt fortsatta förbättringsarbete för långsiktig hållbarhet. Våra leverantörer har i sin tur produktion och underleverantörer över hela världen.

Under 2021 började vi tydligare kravställa leverantörerna på att redovisa miljöpåverkan i sin verksamhet och på sina produkter. Uppdaterade mål tas fram under 2022.

Under 2015 påbörjade Elektroskandia arbetet med att ta fram en uppförandekod för våra leverantörer. Uppförandekoden beskriver våra förväntningar på leverantörer vad gäller mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö och antikorruption.

Elektroskandia har under 2016–2021 presenterat vår uppförandekod för våra leverantörer som en bilaga till gällande avtalsvillkor. Leverantörerna har signerat dokumenten och vi har arkiverat dessa. Flera av leverantörerna har rapporterat in en självskattning för att bedöma hur de anser sig ligga till mot våra uppsatta kriterier och krav. Den interna implementeringen inleds med en workshop där våra leverantörsansvariga marknadschefer utför en riskbedömning på våra strategiska leverantörer. Inköpsvolymen av de strategiska leverantörerna utgör cirka 80% av total inköpt volym. Syftet är att identifiera eventuella brister och säkerställa att vi initialt har fokus inom rätt områden och därmed kunna vidta olika åtgärder för att minimera riskerna.

Elektroskandia förbehåller sig rätten att utföra oanmälda inspektioner hos leverantörer som ingått avtal med Elektroskandia, detta för att säkerställa att uppförandekoden efterlevs.

Det finns en bedömningsmall för samtliga leverantörer där vi kontrollerar att de har miljöledningssystem samt ledningssystem för kvalitet. Utav våra 363 S,A,B Leverantörer som står för 81% av inköpsvolymen så är resultatet enligt tabellen.

 

2021

2020

2019

2018

2017

Kvalitet enligt ISO 9001

94%

94%

95%

92%

93%

Miljö enligt ISO 14001

93%

93%

94%

87%

90%

CoC

81%

76%

75%

N/A

N/A

Antal

363

359

357

118

116

Vitvaror från Cylinda

Elektroskandias försäljning av vitvaror erbjuds under varumärket Cylinda som utvecklas och produceras primärt via europeiska OEM (Original Equipment Manufacturer) producenter. Cylindas fem huvudleverantörer är ledande leverantörer och producenter av vitvaruprodukter under eget varumärke med OEM-produktion i Europa samt på andra marknader i övriga världen.

Produktion och inköp sker primärt från EU-länder samt Turkiet. Samtliga av Cylindas leverantörer är ålagda att uppfylla EU:s lagar och regleringar avseende produktion, utveckling, energikrav samt säkerhet. Alla Cylindas produkter är CE-märkta, vilket innebär att produkten uppfyller RoHS II-direktiven.

Samtliga av Cylindas primära leverantörer är medlemmar i The European Committee of Domestic Equipment Manufacturers, CECED, och följer de riktlinjer som satts upp kring miljö, handel och säkerhet av vitvaruprodukter inom Europa.

Den europeiska vitvarubranschen har fokus på att utveckla energieffektiva produkter och reglering för klassning av produkter har skett inom de flesta områden via EU:s Ecodesign-direktiv för vitvaror.

Under 2017 kom Europaparlamentet, Europeiska rådet och Europeiska kommissionen överens om att ändra energimärkningen inom EU med införande under 2021. Den tidigare märkningen från D till A+++ ersattes i mars 2021 av skalan G till A och ska göra det lättare för konsumenten att göra medvetna och energismarta val. Kraven på energieffektivare vitvaror höjdes i samband med den ny a märkningen på kyla, tvätt och disk. Cylinda införde detta 2021 och i och med det bidrar vi till att öka antalet energieffektiva vitvaror på den svenska marknaden.

Miljöpåverkan i vår verksamhet

Smart energispar – vår självklarhet

På Elektroskandia tar vi ansvar för att minimera vår elförbrukning och endast grön el används för att minimera miljöpåverkan. Erhållen el är producerad av 66% vatten, 23% vind och 11% bio.

%

Vatten

%

Vind

%

Bio

 

Logistikcentret i Örebro på 43 500 m² har den största energiförbrukningen inom företaget och är miljöklassat som miljöbyggnad Silver. Logistikcentret har bergvärme och solceller samt parkeringsplatser med fem laddstationer för elbilar. Allt för att minimera energiåtgången och därmed miljöpåverkan.

I nyetablerade butiker installerar vi miljövänliga ventilationsaggregat, dessutom använder vi enbart LED-armaturer. Det ger oss en energibesparing på 65% mot tidigare armaturer.

Kartläggning miljöaspekter

Vi genomför kartläggning av miljöaspekter vart fjärde år. Den senaste gjordes under 2020. Logistikcentret i Örebro, huvudkontoret i Rotebro samt de övriga åtta fastigheterna med högst volymer kartlades.

Beslut om vilka miljöaspekter som ska prioriteras togs av företagets ledning.

En värdering finns av de kartlagda miljöaspekterna utefter fem kriterier:

 • Lagar och förordningar
 • Ekonomiska kriterier
 • Kvantiteter
 • Miljömässiga kriterier
 • Intressenter

Miljöaspekterna värderas enligt följande:

 • 14–18 poäng är betydande
 • 9–13 poäng är mindre betydande
 • 6–8 poäng är försumbar ur miljöaspekt

Bedömningen av miljöaspekterna har gjorts av en tillsatt hållbarhetsgrupp av Elektroskandias ledning efter att en insamling av förbrukning gjorts ifrån flera olika leverantörer.

Nedan finns en lista på de betydande miljöaspekterna för Elektroskandia Sverige AB.

 

Område

Poäng

Aspekt

Källsortering

 

 

Kabelskrot

16

Betydande

Brännbart

16

Betydande

Hårdplast

14

Betydande

Vitvaror

14

Betydande

Energiförbrukning

 

 

Elförbrukning

12

Mindre betydande

Transporter

 

 

Godstransporter

16

Betydande

Vi delar gärna med oss av flera goda räkneexempel:

Elförbrukningen på Logistikcentret i Örebro var under 2021 på 2 715 966 kWh. Två stora och en mindre värmepump håller värmen under vinterhalvåret och under sommaren används dessa för kyla istället för kylaggregat. Solcellsanläggningen på taket består av 940 paneler som är monterade på en yta av 1 579 m². Under 2021 producerade solcellerna 203 436 kWh där det skickades tillbaka 9 567 kWh på Eon:s nät.

För våra andra 48 anläggningar i Sverige uppgick elförbrukningen till 3 408 614 kWh.

Energieffektiv belysning som ökar trivsel

I vårt nya logistikcenter i Örebro har vi installerat den senaste tekniken för att spara energi och skapa ljuskomfort. Samtliga armaturer och sensorer styrs genom DALI-system. I kontorsdelarna är det totalt 1 964 LED-paneler och 365 sensorer för närvaro och dagsljuskompensering. Dagsljuskompensering innebär att ljuset regleras efter vilken mängd ljus som faller in från fönstren för att spara energi. Armaturerna dimras och släcks i de utrymmen där ingen befinner sig. Lagret, som är hjärtat i vår verksamhet, består av 794 armaturer i den totalt 33 600 kvm stora ytan. Endast 272 armaturer belyser den största ytan på 29 300 kvm från 12 m höjd och ger då 250 lux, vilket är mer än tillräckligt för den verksamhet vi bedriver. I hela lagret är 129 närvarosensorer installerade, uppdelade i 40 zoner som dimrar ner belysningen i de gångar ingen befinner sig. Genom ett medvetet val i form av styrning och sensorer har vi kunnat optimerat energiförbrukningen.

Kemikalier i verksamheten

Kemikalier som används i vår verksamhet är i huvudsak smörjmedel, rengöringsmedel och sprayfärger. Dessa används mycket begränsat och i små mängder och ändra meningsuppbyggnaden följer vi de lagkrav som de berörs av.

 Resor

Vi minimerar resor när det finns andra alternativ som teamsmöten. Vår resepolicy främjar att transportera sig så miljövänligt som möjligt, d v s tåg istället för flyg om möjligt.

Elektroskandias 251 tjänstebilar och servicebilar kördes under året 292 624 mil med ett utsläpp av 360 438 kg CO2.

Transporter

Vår policy innebär att:

 • Tjänste- och servicebilar som köps in ska ha dieselmotor eller vara hybrid.
 • Vi leasar våra truckar. Det gör att vi byter truckar vart femte år. Det är vår ambition att vi därmed får en mer energieffektiv och miljövänlig truckpark.
 • Vår truckpark består av 184 eltruckar, 4 dieseltruckar samt 5 hjullastare. Dieseltruckarna och hjullastarna förbrukade 61 165 liter diesel under 2021 vilket medförde ett utsläpp på 183 495 kg CO2.

  Godstransporter med miljöansvar

Vi ställer också krav på våra gods-transportörer. Dels har vi kontroll på fyllnadsgraden eftersom vi mäter och följer upp godsvolymen i fordonen.

Dessutom kräver vi att våra transportörer har ett miljöledningssystem vilket redovisas och följs upp vid månadsmöten.

Elektroskandia hade under 2021, 529 528 sändningar som transporterades med ca 300 fordon per dag.

Miljöpåverkan är främst från CO2-utsläpp.

Vi har med våra transportörer avtalat följande:

 • Vid genomförandet av transportuppdraget ska alla fordon minst uppfylla kraven i Euro VI. Transportören ska ha ett uppföljningssystem så att detta kan redovisas. Transportörerna ska ha en implementerad tidsplan för omställning till fossilfria transporter.
 • Transportörens ambition ska vara att kontinuerligt genom förbättringsarbete minska sitt fossilavtryck. Elektroskandia och transportören driver under avtalstiden miljöprojekt med syfte att sänka miljöbelastningen genom att nyttja fossilfria drivmedel.

Miljöbelastning (kg CO2) samt andel fossilfria transporter mäts som KPI’er månadsvis med samtliga avtalade transportörer.

Elektroskandia har under 2021 genomfört en rad miljöfrämjande åtgärder inom transportapparaten. Bland annat sker en nu en betydande del av transporterna på drivmedlet HVO100 som minskar utsläppen med upp till 90%.Vidare driftsätter vi nya miljöprojekt i takt med att tekniken utvecklas och finns tillgänglig.

Elektroskandia har sofistikerade datamodeller tillgängliga där leveransmönster och utsläpp av kg CO2 per sändning kan visualiseras och analyseras.

Vi vågar sikta högt med vår källsortering

På logistikcentret i Örebro, som har den största mängden avfall, har vi målet att källsortera 97% av vårt avfall. Resultatet för 2021 blev 95,2%.

På Elektroskandias huvudkontor samt i de övriga 47 fastigheterna där vi har butiker hanterade vi 401 ton avfall.

Återvunnet avfall Logistikcenter

 • 2017 94,10% 94,10%
 • 2018 94,40% 94,40%
 • 2019 95,50% 95,50%
 • 2020 96,70% 96,70%
 • 2021 95,2% 95,2%