Ekonomi & affärsetik

Ekonomi och affärsetik

Ekonomiska aspekter – Varför är de väsentliga för oss?

För att vara konkurrenskraftiga över tid, och för att säkerställa vår överlevnad, behöver vi bygga upp en pålitlig lönsamhet. Vi behöver fortsätta att inge förtroende så att våra kunder och leverantörer ser oss som förstahandsval. Vi strävar efter att med system och gedigen erfarenhet bidra till ökad effektivitet och lönsamhet, även i våra kunders inköps- och säljorganisationer. Vi är således en viktig länk mellan tillverkare och slutkund. Vår ambition är att vara mycket mer än en passiv länk i en kedja.

Hur hanterar vi dem?

Under 2021 fokuserade vi fortsatt på att förbättra kundvärdet samt att öka effektiviteten. Detta har varit väsentligt för att kunna möta upp omvärldens och kundernas förändrade beteenden med bibehållen stabilitet och lönsamhet med hänsyn till den pågående pandemin. Vi har också arbetat mot att bland annat säkra vår position, stärka hållbarhetsintegreringen och öka kompetensöverföringen genom ökad intern rörlighet. Vi har fortsatt att investera i tillgänglighet, transparens och kvalitet. Det är viktigt för oss att våra kunder ges möjlighet att göra upplysta val och förstå våra produkter. Det är faktorer som ökar kundvärdet.

Affärsetik

Etiskt företagande är en förutsättning för god samverkan mellan Elektroskandia och våra partners. Vi vill vara en förebild även inom dessa områden på vår marknad.

Sveriges lagstiftning är grunden för Elektroskandias arbete inom affärsetik och korruption. Företagets värderingar och uppförandekod är viktiga byggstenar i arbetet. Av uppförandekoden för de anställda framgår bland annat att intressekonflikter omgående ska rapporteras så att medarbetaren får hjälp att hantera dessa. Under 2021 har en koncerngemensam utbildning tagits fram som säkerställer att anställda kommer få kontinuerlig utbildning inom ovan.

Under 2020 har en uppdaterad Code of Conduct delgetts samtliga anställda. Alla nyanställda delges uppförandekoden i samband med anställning. Sponsring och välgörenhet sker endast med central förankring för att förebygga risk för mutor.

Kontroll av efterlevnad

Elektroskandias revisorer för kvalitet och miljö genomförde revisioner och kontrollerade då också efterlevnad av uppförandekod. Ingen avvikelse som berörde affärsetik eller anti-korruption noterades. Se tabellen för antal revisioner för åren 2017–2021.

SO5 – Inga bekräftade korruptions-
incidenter samt vidtagna åtgärder

Inga bekräftade korruptionsincidenter inträffade under 2021. Oönskade, konkurrenshämmande beteenden beskrivs i uppförandekoden.

Anmälan om oegentligheter (klagomål)

Anställda informeras i uppförandekoden hur de kan fram- föra misstanke om oegentligheter, och att de inte kommer att utsättas för repressalier för att de har framfört dessa. Vårt moderbolag införde redan 2019 ett system för att förbättra processen för visselblåsning (whistle blowing) för våra medarbetare. Övriga intressenter kan rapportera oegentligheter direkt till sin kontaktperson, till företagsledningen eller via mejl till företagets allmänna mejlbrevlåda: info@elektroskandia.se

Det har under 2021 inte inkommit några klagomål till Elektroskandia gällande samhällspåverkan (lokalsamhälle), miljö eller mänskliga rättigheter.

Kunders och leverantörers integritet

Inga bekräftade klagomål gällande överträdelse mot kundintegriteten har konstaterats. För att säkerställa att kund- och leverantörsuppgifter hanteras med integritet hanteras dessa av en centraliserad grupp. Kunduppgifter hanteras av säljsupportorganisationen som är särskilt utbildad i hur registrering och borttagning ska ske. Samma rutin följs med leverantörsuppgifter för inköpsorganisationen.

Efterlevnad av lagar och bestämmelser

Elektroskandia har inte identifierat någon överträdelse av lag eller bestämmelse under 2021 som har begåtts av vår personal. företaget har inte betalat böter för någon överträdelse under 2021.