Att skapa en attraktiv arbetsplats

Attraktiv arbetsplats/medarbetare

Styrning av HR-arbetet

Utgångspunkten för HR-arbetet är Elektroskandias medarbetarpolicy som utgörs av den värdegrund, de strategier och mål samt de riktlinjer som Elektroskandia ska arbeta efter vad gäller relationen mellan medarbetare och arbetsgivare.

Ett annat viktigt styrdokument är arbetsmiljödatabasen. I arbetsmiljödatabasen lagrar vi styrande och redovisande dokument per ort. För rapportering av tillbud och olyckor samt skyddsronder och uppföljning av arbetsmiljöarbetet använder vi IA-systemet, informationssystem om arbetsmiljö. Företagets interna revisorer granskar och följer upp samtliga orter inom en tvåårsperiod. Varje kvartal följs tillbud och olyckor upp i möten hos skyddskommittén, där både ledning och fack- eller skyddsombud deltar.

Alla Elektroskandias medarbetare förväntas bidra till en positiv arbetsmiljö där vi visar respekt för varandras olikheter. Som ett led i vårt arbete med kränkande särbehandling och trakasserier startade vi under 2019 upp en workshopsatsning som vi benämner ”Kultur och Jargong”. Denna satsning har fortlöpt under 2020 och vi har som mål att samtliga anställda ska delta i en sådan workshop.

Arbetsgivare i framkant

Vi vill vara en arbetsplats där det är högt i tak och som erbjuder kontinuerligt lärande och kompetensutveckling. Vi har medarbetare som har varit anställda i över 40 år hos oss. Det ser vi som ett tecken på att våra medarbetare trivs på Elektroskandia.

I tabellen redovisas antal anställda och anställningsform. Företaget mäter inte antal kollektivanslutna sedan 2016, varför denna siffra inte kan redovisas.

 

Personalkategori

2020

2019

2018

2017

Tjänstemän

555

567

574

575

Tjänstemän varav tillsvidareanställda

98%

99%

99%

98%

Tjänstemän varav visstidsanställda

2%

1%

1%

2%

Kollektivanställda (lager och service)

254

257

267

282

Varav anslutna till kollektivavtal

N/A

N/A

N/A

N/A

Kollektivanställda varav tillsvidareanställda

95%

92%

82%

76%

Kollektivanställda varav visstidsanställda

5%

8%

18%

24%

Anställda totalt (Tjänstemän och Kollektivanställda)

809

824

841

857

varav män

631

642

649

660

varav kvinnor

178

182

193

197

Uppgift från 31.12.2020, 31.12.2019, 31.12.2018, 31.12.2017.

Att vara anställd på Elektroskandia

Anställningsvillkoren för samtliga anställda på Elektroskandia regleras dels i anställningsavtal, dels i kollektivavtal med respektive fackförbund men även enligt företagets egna interna tjänstebestämmelser. Dessa finns till exempel i medarbetarpolicyn, medarbetarguiden, resereglementet och i Elektroskandias policys, bland annat i tjänstebilspolicyn.

Vi har en ambition att ha en personalomsättning om max 8 % år 2021. Vi genomför exitsamtal där vi kan följa upp orsaker till att man väljer att lämna bolaget samt även fånga upp synpunkter på hur vi kan förbättra oss som arbetsgivare.

Personalomsättning i procent

2020

2019

2018

2017

2016

6,7%

9,6%

11,5%

11,8%

13,2%

Varav egen uppsägning inkl. pension

0%

7,5%

9%

8,4%

8,9%

Förmåner

Alla medarbetare på Elektroskandia erbjuds ett antal förmåner, exempelvis flexibla arbetstider, personalrabatt på vårt sortiment, bensinrabatt, rikskort, träningsförmåner, friskvårdsbidrag och föräldralön. Vi erbjuder även utbildningar inom olika områden för vidare kompetensutveckling.

Vi erbjuder stöd vid verksamhetsförändring, trygghetsavtal, grupplivförsäkring, löneväxling och pensioner samt löneutfyllnad vid sjukfrånvaro.

Kompetensutveckling

Våra medarbetare och deras kompetens är vår främsta styrka och konkurrensfördel. Därför arbetar vi aktivt med kompetensutveckling.

Under 2020 har vi arbetat med insatser inom lärande, vi har bland annat påbörjat ett Sonepar-gemensamt projekt där vi erbjudit medarbetare att testa lärande-plattformen LinkedIn Learning. Syftet med LinkedIn Learning är att kunna erbjuda organisationen webbaserat lärande som är tillgängligt via både dator och mobil, allt för att förenkla lärandet i vardagen.

Vikten av att utveckla våra medarbetare i linje med bolagets och medarbetarens behov och önskemål är väldigt viktigt då vi önskar öka den interna rörligheten och möjligheten att göra karriär internt.

Vi har tre fasta medarbetarsamtal per år, som även är lönegrundade. Vi vill genom denna metod dels sätta löner utefter prestation men även sätta mål som ska ligga till grund för utveckling samt utvärdera vilka kompetenser våra medarbetare har och vilken utveckling de eftersöker.

Den förväntade prestationen och målen bestäms vid medarbetarsamtalet i början av varje år. Medarbetarens prestation följs upp vid två kortare RAK-samtal under året där också aktiviteter prioriteras och utvärderas som ligger i linje med de satta målen.

Vi såg 2020 en ökning på antal genomförda medarbetarsamtal jämfört med 2019 (91 % vs 89 %) då vi årligen mäter antal genomförda medarbetarsamtal.

Arbetsmiljö och hälsa

Vårt mål för arbetsmiljöarbetet inom Elektroskandia är i första hand att eliminera risker för skador och sjukdomar. Dessutom ska arbetsmiljön utvecklas i en riktning som leder till en förbättrad produktivitet, kvalitet och naturligtvis trivsel. Genom ledning, planering och kontroll ska arbetsskador utredas, risker undersökas och lämpliga åtgärder vidtas. Arbetsgivaren har det yttersta ansvaret för arbetsmiljön och ska se till att det finns en organisation för arbetsmiljöverksamheten.

Den psykosociala arbetsmiljön och hur våra medarbetare mår är något cheferna följer upp bland annat i våra två RAK-samtal samt i medarbetarsamtalet. RAK betyder Resultat, Aktivitet och Kvalitet. Vi fångar dessutom upp det psykosociala måendet hos våra medarbetare genom skyddsronder med riktade frågor i ämnet, i våra riskanalyser, vid halvårsvisa uppföljningsmöten (verksamhetsmöten) och genom att vi ger våra chefer utbildning i ämnet. Vi har även ett antal skyddskommittéer med arbetsmiljöutskott från respektive fackförbund där arbetsmiljön diskuteras och man tar fram åtgärdsplaner.

Elektroskandia genomför regelbundna skyddsronder på samtliga filialer och lager. Vi arbetar med riskbedömningar och handlingsplaner enligt arbetsmiljölagens riktlinjer. Rapporteringen och hanteringen av tillbud och olyckor sker löpande men mäts på årsbasis. Olyckor och tillbud följs upp löpande. Flest olyckor har rapporterats i lagerverksamheten i Örebro. Oaktsamhet har varit bidragande orsak till olyckor och skador som har varit av lättare art.

Vad gäller tillbud har merparten skett vid truckkörning eller expediering av gods. Vi har under 2020 rapporterat 207 tillbud och 70 olycksfall, varav 8 olycksfall med sjukfrånvaro. Vi ser en viss ökning när det gäller både tillbud och olyckor och ser användningen av IA-systemet och tillhörande app som en bidragande orsak då rapporteringen har blivit betydligt enklare.

Företagshälsovård

Syftet med Elektroskandias samarbete med företagshälsovårdscentraler på samtliga orter beskrivs i arbetsmiljöpolicyn. Målet är att få hjälp och stöd i frågor som har med arbetsmiljö att göra.

Företagshälsovården ska bistå med expertis som arbetsmiljöingenjör, sjukgymnast och ergonom i en strävan att förebygga arbetsskador i möjligaste mån genom att aktivt skapa en god arbetsmiljö.

Företagshälsovården kan erbjuda:

 • Rehabilitering
 • Hälsoundersökning/hälsoprofil
 • Stöd inom arbetsmiljöfrågor
 • Ergonomi (arbetsplatsåtgärder)

Alla medarbetare erbjuds det år de fyller 45, 50, 55 samt 60 år att genomgå en hälsoundersökning där friskprofil eller funktionsprofil kan väljas hos företagshälsovården.

Vi har KPI:er för sjukfrånvaro som vi ständigt följer upp och ser över. Vårt mål på en total sjukfrånvaro för 2020 var 3,9 %. Vår ambition är att sänka sjukfrånvaron och minimera antalet olycksfall. Det gör vi genom att utbilda och coacha våra chefer kring vårt ansvar vid sjukdom samt i hur de kan arbeta med systematiskt arbetsmiljöarbete och hälsofrämjande ledarskap.

Friskvårdsbidrag

Vi erbjuder friskvårdsbidrag till samtliga medarbetare men vi arbetar även med att introducera alternativa friskvårdsförmåner, såsom föreläsningar i hälsa och kost samt gemensamma aktiviteter i form av till exempel motionslopp.

Mångfald och jämställdhet

Genom ett medvetet mångfaldsarbete vill vi vara med och bidra till ett samhälle där varje samhällsgrupp och individ betraktas som en tillgång. Vi vill spegla samhället, våra leverantörer och våra kunder. Vårt mångfaldsarbete ska vara en naturlig del i arbetet med att stärka Elektroskandias konkurrenskraft. När vi rekryterar strävar vi alltid efter att ha arbetsgrupper som är sammansatta av medarbetare av olika kön, ålder, grupptillhörigheter och bakgrund.

Elektroskandia vill verka för att:

 • Öka medvetenhet och insikten om jämställdhet.
 • Verka för en jämnare fördelning mellan kvinnor och män på alla nivåer och inom alla yrkesområden i företaget.
 • Bredda företagets samlade kompetens genom att öka andelen kvinnliga chefer.
 • Öka förståelse och kunskap kring fördelarna med blandade arbetsgrupper
 • Underlätta för både kvinnor och män att förena föräldraskap och förvärvsarbete.
 • Aktivt motverka och förebygga alla former av diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling på arbetsplatsen.
 • Medarbetarens kompetens ska bedömas vid lönesättning för att därigenom uppnå utjämning av löner vid likvärdigt arbete oavsett kön.

Elektroskandia är en el-teknikgrossist och våra medarbetare är verksamma inom olika serviceyrken, försäljning, lager och även som tjänstemän. Vår bransch är mansdominerad och 78 % av bolagets anställda under 2020 var män (2019: 78 % män, 2018: 77 % män).

Vi mäter medellönerna på de olika yrkeskategorierna. Den totala löneskillnaden mellan män och kvinnor ligger på 5 %. På tjänstemannanivå är den 7,9 % och för lagret 1,4% vilket är en förbättring jämfört med 2019.

Vi genomförde en lönekartläggning 2020 på löneläget för 2019-2020 för att kartlägga eventuella osakliga grunder för icke jämställd lön. Resultatet visade inte på några osakliga löneskillnader. Vi kunde dessutom se att löneskillnaderna mellan män och kvinnor rent generellt hade minskat i jämförelse med 2019.

Vi genomförde en lönekartläggning under 2018 för att kartlägga eventuella osakliga grunder för icke jämställd lön. En osaklig löneskillnad innebär en löneskillnad mellan män och kvinnor som utför likvärdigt arbete men där skillnaden inte kan förklaras av erfarenhet, marknadslön, prestation eller historisk lön. Resultatet visade inte på några osakliga löneskillnader. Vi kunde dessutom se att löneskillnaderna mellan män och kvinnor rent generellt hade minskat i jämförelse med 2018.

Medarbetarundersökning

Under 2020 började vi använda ett nytt verktyg för att mäta engagemang och måendet i organisationen. Den stora vinsten vi ser är att kunna få en aktuell lägesbild som gör att vi kan agera direkt och arbeta förebyggande. Med hjälp av verktyget mäter vi på veckobasis ”temperaturen” i organisationen där cheferna kan se aktuell temperatur för deras respektive team. Undersökningen som skickas ut en gång i veckan är helt anonym och ger medarbetaren som vill möjligheten att skriva en kommentar.

Samhällsansvar/-engagemang

Vi vill erbjuda våra medarbetare möjlighet att bidra till en bättre värld. Det gör vi bland annat genom följande aktiviteter och satsningar:

Vi räddar liv. Elektroskandia har valt att samarbeta med Blodbussen för att hjälpa till att bistå den svenska sjukvården med blod. Vi startade detta initiativ år 2000 och sedan dess har bussen kommit till våra verksamheter i Örebro och Rotebro var tredje månad. 

Hjärtstartare för snabb hjälp. År 2015 monterades 55 hjärtstartare i våra butiker och kontor för att snabbt kunna påbörja behandling om någon drabbas av ett plötsligt hjärtstopp. Vid varje hjärtstartare finns en förteckning över HLR- utbildad personal på enheten. Samtliga hjärtstartare finns registrerade i Sveriges hjärtstartarregister.

Kunskap om arbetslivet

Vi tycker det är viktigt att ge unga kunskap om yrkeslivet, därför tar vi emot Prao-elever, praktikanter och examensarbetare. Det är värdefullt för den som får möjlighet att få inblick i vår bransch, men vi ser dessutom att den typen av erfarenhetsutbyte berikar vår egen verksamhet.

Vi öppnar gärna dörren för de som är intresserade av att få arbetslivserfarenhet hos oss, bland annat erbjuder vi extraarbete, sommarjobb och tillfälliga arbeten. Det kan handla om enklare arbetsuppgifter såsom att plocka undan och städa hyllor. Självklart förses samtliga med rätt skyddsutrustning.

Hållbara samarbeten

Under 2020 hade vi ett samarbete med Majblomman som arbetar för att motverka barnfattigdomen i Sverige. Vi sponsrade ett antal lokala idrottsföreningar, bland annat: Björklöven, Täby bordtennis-klubb, FC Rosengård, Huddinge Hockey, Umeå FC, Täby FK.