Hållbart

Väsentlighet och väsentlighetsanalys

För oss på Elektroskandia innebär begreppet ”hållbarhet” ett kontinuerligt kvalitetsarbete inom flera områden: Ekonomi, sociala frågor samt kvalitets- och miljöfrågor där vi inbegriper frågor om människorätt och arbetsmiljö. God lönsamhet är självklart en förutsättning för att driva vårt företag vidare på lång sikt. Vi får ett bättre samarbete med våra medarbetare och övriga intressenter om vi tar hänsyn till sociala frågor samt väger in kvalitets- och miljöaspekter.

Hållbarhet betyder olika saker beroende på vem du frågar på Elektroskandia:

 • HR Businesspartner (specialister på personalfrågor) arbetar för att säkerställa lika rättighter, en låg personalomsättning och låg sjukfrånvaro.
 • Våra logistiker strävar efter en varutillgänglighet som leder till lägre utsläpp från transporter.
 • Säljavdelningen arbetar för långsiktiga kontrakt, där kunden ser fördelar av sammanhållna leveranser vilket leder till
  lägre miljöpåverkan.
 • Våra inköpare strävar efter samarbeten med leverantörer som följer FN:s ”Global compacts” 10 principer.

Viktiga hållbarhetsfrågor för Elektroskandia

För att identifiera Elektroskandias viktigaste hållbarhets- frågor uppdaterade företagsledningen och en grupp medarbetare som representerade hela organisationen under hösten 2021 för femte gången den väsentlighetsanalys som ursprungligen togs fram 2015.
Utifrån en bruttolista med hållbarhetsaspekter och utgångspunkt i GRI Standards, gjordes en värdering av hur viktig respektive aspekt är för Elektroskandia, med avseende på påverkan/risk/möjlighet. Därefter gjordes en värdering utifrån ett intressentperspektiv för var och en av nyckelintressenterna. Intressenternas sammantagna värdering har sedan beräknats till ett medelvärde.

Bilden visar hur aspekterna värderades av gruppen. Dessa har diskuterats med intressenterna vid upprepade tillfällen under perioden 2016–2021 när de fick ta del av våra hållbarhetsrapporter enligt GRI och i samband med att vi följer upp vår uppförandekod för leverantörer.
Allra högst värderades kundnöjdhet. Nöjda kunder är en förutsättning för att nå alla övriga mål. Ekonomiskt resultat värderades som mycket viktigt för samtliga – för att kunna arbeta långsiktigt krävs stabil lönsamhet. Därefter kom att lagar och bestämmelser följs. Genom god efterlevnad av lagar och bestämmelser kommer vi att handla etiskt korrekt och ha en hög miljöstandard. Vi betraktar svensk lagstiftning som stark, och vi är övertygade om att detta är viktigt för våra intressenter.

Värdering av hållbarhetsaspekter: Aspekter i den övre högra rutan bedöms som väsentliga för Elektroskandia.

Bild 1: Ledningsgruppens bedömning fastställd under hösten 2021.

Elektroskandias värdekedja

Inköp, försäljning, lager samt stödfunktioner som personal-, ekonomi-, marknadskommunikation-, eftermarknads- och IT-avdelning är värdekedjans delar inom Elektroskandia. Vi ser stor påverkansmöjlighet i samtliga av dessa delar.

Vi samarbetar med tio transportbolag och med dessa för vi årliga avtalsförhandlingar. Transportutsläpp är ett viktigt påverkansområde och dessa värden redovisas till oss och vi har en noggrann uppföljning.

Våra kunder finns inom byggsektorn i form av små och stora elektrikerföretag, inom stat och kommun, industri, bygg och fastighet men också i form av återförsäljare och deras kunder. Vi tar ansvar genom god kundkommunikation – vi föreslår alternativ i form av aktivt hållbara produkter, men respekterar kundens beslut och tillhandahåller kundens val.

Arbetsgruppen kom fram till några skillnader i värderingen jämfört med tidigare år. Här kommer de viktigaste förändringarna jämfört med tidigare resultat av väsentlighetsanalys:

 • Kompetensutveckling är fortfarande viktigt, men värderades dock lite lägre.
 • Att uppfylla lagar och bestämmelser har ökat i betydelse.
 • Hantering av avfall har ökat i betydelse.

Att en aspekt värderats som mindre viktigt innebär inte att vi och våra intressenter anser att den är mindre viktig generellt, utan att beror främst på att våra möjligheter att i vår verksamhet påverka aspekten är lägre än övriga.
Hur vi påverkar leverantörerna kan du läsa mer om under fliken Hållbara produkter och tjänster

Strategi, styrning och uppföljning

Hållbarhet för Elektroskandia omfattar ekonomiska och sociala frågor samt miljöfrågor. Lönsamhet är nödvändigt för att driva företaget på lång sikt, och vi får ett bättre samarbete med våra intressenter när vi tar hänsyn till sociala frågor och miljöfrågor.

Hållbarhetsarbetet på Elektroskandia bygger på följande:

 • Vår vision, som beskriver företagets långsiktiga strategiska inriktning.
 • Vår affärsidé, som förklarar vad vi gör.
 • Vårt miljö- och kvalitetsarbete, som har pågått sedan 1995.
 • Våra miljö- och kvalitetsmål justeras efter utvärdering minst en gång per år. Dessutom följs de upp varje månad vid företagsledningens resultatmöte samt i den verksamhet som fastställt målen.
 • Miljömålen fastställs efter en miljöutredning. Den senaste versionen gjordes under våren 2020. Vår miljö- och kvalitetspolicy är sedan 2016 omformulerad till en hållbarhetspolicy.
 • De värderingar vi identifierade, diskuterade och skrev ner mellan 2011–2013 och som vi alla återkommer till i det vardagliga arbetet är: kundfokus, vilja att leda och vinna, entreprenörskap, laganda och långsiktighet.
 • Den första versionen av uppförandekoden för våra anställda fastställdes 2013. Den ses över och diskuteras varje år.
 • Policy för hållbarhet, miljö, kvalitet, arbetsmilljö och säkerhet.
 • Ständigt pågående dialog med våra ägare, kunder, leverantörer och medarbetare i syfte att fortsätta utvecklas inom hållbarhet.
 • Långsiktiga mål 2019–2024 och tillhörande strategi samt årets budgeterade mål.

Du kan läsa vår hållbarhetspolicy och Code of Conduct på elektroskandia.se.

Ledningsgruppen fastställer varje höst en verksamhetsplan för nästkommande år. Planen är en del av företagets strategi och omfattar fem år. De väsentliga hållbarhetsfrågorna diskuteras och målsätts i detta arbete. Ledningsgruppen sammanträder regelbundet för måluppföljning och för att komma överens om korrigerande åtgärder. Vid dessa möten diskuteras och hanteras också de intressekonflikter som uppstått eller har eskalerats till ledningen. Varje avdelning följer upp de mål och strategier som är satta inom sitt respektive aspekt.

Två gånger per år träffas den utökade ledningen som inbegriper samtliga verksamhetschefer (cirka 50 ledare). Dessa möten är viktiga för att diskutera och förankra de långsiktiga målen.

Alla arbetsprocesser, rutiner, checklistor och instruktioner som är nödvändiga för att operativt driva Elektroskandia mot uppfyllelse av affärsplaner och verksamhetspolicy, finns dokumenterade eller är refererade till i vårt ledningssystem.

Huvudsyftet med Elektroskandias ledningssystem är att uppfylla kunders, myndigheters, ägares, leverantörers och anställdas krav vid framtagning och leverans av våra produkter och tjänster, samt till styrning av verksamheten.

Ett annat syfte med ledningssystemet är att underlätta styrningen av verksamheten så att alla processer löper smidigare och att de ständigt utvecklas.

Vid upprättandet av Elektroskandias ledningssystem valde vi också att lägga fokus på att yttre miljöaspekter samt interna arbetsmiljörisker hanteras på ett systematiskt sätt.

Elektroskandias ledningssystem är certifierat enligt ISO 9001:2015, ISO 45001:2018 och ISO 14001:2015 samt STEMFS.2014:2.
Ledningssystemet granskas årligen av DNV Business Assurance Sweden AB. De avvikelser och observationer som hittas hanteras av berörd part i organisationen. Under 2021 hittades 5 mindre avvikelser och 5 observationer.

Ledningssystemet granskas också av våra interna revisorer vid intern revision. Alla butiker och vårt centrallager revideras inom en 2-års period och övriga funktioner under en 3-års period.

Våra internrevisorer hade följande fokusfrågor under 2021:

 • Finns det tillräckligt med kunskap om ISO 45001 i organisationen?
 • Vilka förbättringar som genomförts inom det reviderade området?

Här kommer tre exempel på förbättringar som våra anställda nämnde under revisionen:

 • Mer och tydligare källsortering i butik.
 • I butikerna så har plastpåsar bytts ut till papperspåsar under 2021.
 • I butikerna tillhandahålls fortsatt påsar men många kunder väljer att packa i en kartong som lämnats av andra kunder.

Lagändringar och andra myndighetsbeslut bevakas av internrevisorerna. Respektive avdelning informeras när så behövs. Uppföljning av lagefterlevnad sker också i samband med de interna revisionerna. Ledningsgruppen utvärderar och bedömer ledningssystemets effektivitet och lämplighet varje år. I förändringsarbete tas hänsyn till försiktighetsprincipen, artikel 15 från Riodeklarationen.

Vår ambition är att undvika negativ miljöpåverkan genom att förutse och justera vårt agerande om så är möjligt.

Elektroskandia deltar aktivt i hållbarhetsarbetet som medlem i branschorganisationerna: SEG, APPLIA, LJUSA, Sveriges Annonsörer samt Power Circle. Vi är också anslutna till FTI och El-kretsen.

Intressenter och intressentdialog

Lyhördhet för våra intressenters synpunkter och behov är centralt för Elektroskandias verksamhet. Därför är det självklart för oss att föra kontinuerlig dialog med våra viktigaste intressentgrupper. Under hösten 2021 fastställde företagsledningen att de fyra nyckelintressenter samt två grupper som inte är nyckelintressenter, men som ändå anses viktigare än övriga som identifierades under 2015–2020, fortfarande är de viktigaste. Våra nyckelintressenter är de intressentgrupper som vi bedömer har störst inflytande över och/eller de som påverkas mest av Elektroskandias verksamhet.