Hållbart

Väsentlighet och väsentlighetsanalys

För oss på Elektroskandia innebär begreppet ”hållbarhet” ett kontinuerligt kvalitetsarbete inom flera områden: Ekonomi, sociala frågor samt kvalitets- och miljöfrågor. God lönsamhet är självklart en förutsättning för att driva vårt företag vidare på lång sikt. Vi får ett bättre samarbete med våra medarbetare och övriga intressenter om vi tar hänsyn till sociala frågor samt väger in kvalitets- och miljöaspekter.

Hållbarhet betyder olika saker beroende på vem du frågar på Elektroskandia:

 • HR Businesspartner (specialister på personalfrågor) arbetar för en låg personalomsättning och låg sjukfrånvaro.
 • Våra logistiker strävar efter en varutillgänglighet som leder till lägre utsläpp från transporter.
 • Säljavdelningen arbetar för långsiktiga kontrakt, där kunden ser fördelar av sammanhållna leveranser vilket leder till lägre miljöpåverkan.
 • Våra inköpare strävar efter samarbeten med leverantörer som följer FN:s ”Global compacts” 10 principer.

Viktiga hållbarhetsfrågor för Elektroskandia

För att identifiera Elektroskandias viktigaste hållbarhetsfrågor uppdaterade företagsledningen under hösten 2019 för fjärde gången den väsentlighetsanalys som ursprungligen togs fram 2015. På grund av pandemin gjordes ingen uppdatering under 2020.

Utifrån en bruttolista med hållbarhetsaspekter och utgångspunkt i GRI G4, gjordes en värdering av hur viktig respektive aspekt är för Elektroskandia, med avseende på påverkan/risk/möjlighet. Därefter gjordes en värdering utifrån ett intressentperspektiv för var och en av nyckelintressenterna. Intressenternas sammantagna värdering har sedan beräknats till ett medelvärde.

Bild 1 visar hur aspekterna värderades av gruppen. Dessa har diskuterats med intressenterna vid upprepade tillfällen under perioden 2016–2020 när de fick ta del av våra hållbarhetsrapporter enligt GRI och i samband med att vi följer upp vår uppförandekod för leverantörer.
Allra högst värderades att lagar och bestämmelser följs. Genom god efterlevnad av lagar och bestämmelser kommer vi att handla etiskt korrekt och ha en hög miljöstandard. Vi betraktar svensk lagstiftning som stark, och vi är övertygade om att detta är viktigt för våra intressenter. Ekonomiskt resultat värderades också som mycket viktigt för samtliga – för att kunna arbeta långsiktigt krävs stabil lönsamhet.

Värdering av hållbarhetsaspekter: Aspekter i den övre högra rutan bedöms som väsentliga för Elektroskandia.

Bild 1: Ledningsgruppens bedömning fastställd under hösten 2019.

Elektroskandias värdekedja

Inköp, försäljning, lager samt stödfunktioner som personal-, ekonomi-, marknadskommunikation, efter- marknads- och IT-avdelning är värdekedjans delar inom Elektroskandia. Vi ser stor påverkansmöjlighet i samtliga av dessa delar.

Vi samarbetar med tio transportbolag och med dessa för vi årliga avtalsförhandlingar. Transportutsläpp är ett viktigt påverkansområde och dessa värden redovisas till oss och vi har en noggrann uppföljning.

Våra kunder finns inom byggsektorn i form av små och stora elektrikerföretag, inom stat och kommun, industri, bygg och fastighet men också i form av återförsäljare och deras kunder. Vi tar ansvar genom god kundkommunikation – vi föreslår alternativ i form av aktivt hållbara produkter, men respekterar kundens beslut och tillhandahåller kundens val.

Gruppen kom fram till att vi har störst påverkan på våra egna processer samt på våra leverantörer.

Hur vi påverkar leverantörerna kan du läsa mer om under fliken Hållbara produkter och tjänster

Strategi, styrning och uppföljning

Hållbarhet för Elektroskandia omfattar ekonomiska och sociala frågor samt miljöfrågor. Lönsamhet är nödvändigt för att driva företaget på lång sikt, och vi får ett bättre samarbete med våra intressenter när vi tar hänsyn till sociala frågor och miljöfrågor.

Hållbarhetsarbetet på Elektroskandia bygger på följande:

 • Vår vision, som beskriver företagets långsiktiga strategiska inriktning.
 • Vår affärsidé, som förklarar vad vi gör.
 • Vårt miljö- och kvalitetsarbete, som har pågått sedan 1995.
 • Våra miljö- och kvalitetsmål justeras efter utvärdering minst en gång per år. Dessutom följs de upp varje månad vid företagsledningens resultatmöte samt i den verksamhet som fastställt målen.
 • Miljömålen fastställs efter en miljöutredning. Den senaste versionen gjordes under våren 2016. Vår miljö- och kvalitetspolicy är sedan 2016 omformulerad till en hållbarhetspolicy.
 • De värderingar vi identifierade, diskuterade och skrev ner mellan 2011–2013 och som vi alla återkommer till i det vardagliga arbetet är: kundfokus, vilja att leda och vinna, entreprenörskap, laganda och långsiktighet.
 • Den första versionen av uppförandekoden för våra anställda fastställdes 2013. Den ses över och diskuteras varje år.
 • Policy för hållbarhet, miljö, kvalitet och säkerhet.
 • Ständigt pågående dialog med våra ägare, kunder, leverantörer och medarbetare i syfte att fortsätta utvecklas inom hållbarhet.
 • Långsiktiga mål 2019–2024 och tillhörande strategi samt årets budgeterade mål.

Den verkställande ledningen i Elektroskandia har fastställt företagets verksamhetspolicy. Mätbara mål för verksamheten finns specificerade och beskrivna i övriga avsnitt.

Ledningsgruppen fastställer varje höst en verksamhetsplan för nästkommande år. Planen är en del av företagets strategi och omfattar fem år. De väsentliga hållbarhetsfrågorna diskuteras och målsätts i detta arbete. Ledningsgruppen sammanträder regelbundet för måluppföljning och för att komma överens om korrigerande åtgärder. Varje avdelning följer upp de mål och strategier som är satta inom sitt respektive område.

Två gånger per år träffas den utökade ledningen som inbegriper samtliga verksamhetschefer (cirka 50 ledare). Dessa möten är viktiga för att diskutera och förankra de långsiktiga målen.

Alla arbetsprocesser, rutiner, checklistor och instruktioner som är nödvändiga för att operativt driva Elektroskandia mot uppfyllelse av affärsplaner och verksamhetspolicy, finns dokumenterade eller är refererade till i vårt ledningssystem.

Huvudsyftet med Elektroskandias ledningssystem är att uppfylla kunders, myndigheters, ägares, leverantörers och anställdas krav vid framtagning och leverans av våra produkter och tjänster, samt till styrning av verksamheten.

Ett annat syfte med ledningssystemet är att underlätta styrningen av verksamheten så att alla processer löper smidigare och att de ständigt utvecklas.

Vid upprättandet av Elektroskandias ledningssystem valde vi också att lägga fokus på att yttre miljöaspekter samt interna arbetsmiljörisker hanteras på ett systematiskt sätt.

Elektroskandias ledningssystem är certifierat enligt ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015 samt STEMFS.2014:2.

Ledningssystemet granskas årligen genom interna revisioner. Fokusområdena under 2020 för företagets interna organisation för kvalitets- och miljörevision var följande, CO2: Har du reflekterat över hur du kan påverka företagets CO2 avtryck? Kan du ge några exempel på aktiva åtgärder?

Lagändringar och andra myndighetsbeslut bevakas centralt av kvalitets- och miljöorganisationen. Respektive avdelning informeras när så behövs. Uppföljning av lagefterlevnad sker i samband med de interna revisionerna.

Ledningsgruppen utvärderar och bedömer ledningssystemets effektivitet och lämplighet varje år. I förändringsarbete tas hänsyn till försiktighetsprincipen, artikel 15 från Riodeklarationen. Vår ambition är att undvika negativ miljöpåverkan genom att förutse och justera vårt agerande om så är möjligt.

Elektroskandia deltar aktivt i hållbarhetsarbetet som medlem i branschorganisationerna: SEG, APPLIA, LJUSA, Sveriges Annonsörer samt Power Circle. Vi är också anslutna till FTI, REPA och El-kretsen.

Intressenter och intressentdialog

Lyhördhet för våra intressenters synpunkter och behov är centralt för Elektroskandias verksamhet. Därför är det självklart för oss att föra kontinuerlig dialog med våra viktigaste intressentgrupper. Under hösten 2019 fastställde företagsledningen att de fyra nyckelintressenter samt två grupper som inte är nyckelintressenter, men som ändå anses viktigare än övriga som identifierades under 2015–2018, fortfarande är de viktigaste. Våra nyckelintressenter är de intressentgrupper som vi bedömer har störst inflytande över och/eller de som påverkas mest av Elektroskandias verksamhet. Ingen uppdatering gjordes 2020 på grund av pandemin.

Intressent

Dialogtillfällen

Intressentens förväntningar på oss

Kunder

Våra säljare i kundmöte.

Rätt hållbar produkt.

Årlig kundundersökning.

Hållbara leveranser.

Dialog i butiker.

Rätt pris till rätt plats och vid rätt tidpunkt.

Frukostmöten (som blev färre under 2020 orsakat av pandemin).

 

Leverantörer

Marknadsavdelningen möter leverantör i förhandlingar.

Tydlig kravbild inför avtalsförhandlingar.

Leverantörsuppföljningsmöte.

God dialog och uppföljning av krav.

Årlig leverantörsundersökning.

Information om marknadens förutsättningar.

Årlig leverantörsträff.

 

Under 2020 har vi:

 

 • Analyserat resultatet av 2019 års riskanalys
 • Valt ut 4 leverantörer men inte genomfört revision på grund av pandemin
 • Fortsatt vårt arbete med att spåra konfliktmineraler
 • Skärpt våra krav på ökad logistisk effektivitet hos leverantörerna

 

 

 

 

Ägare

Elektroskandia är ett helägt dotterbolag av den franska koncernen Sonepar.

Långsiktig och stabil avkastning vid varsam användning av resurser (Samhället, miljön och personalen).

Vi informerar våra ägare löpande om företagets intentioner.

Sonepar har bildat en internationell hållbarhetsgrupp där vi har en aktiv deltagare.

Fyra styrelsemöten per år.

Dialog i arbetsgrupper.

Chefsmöten, MS Yammer.

Delat vårt hållbarhetsarbete genom att delge vår rapport enligt GRI på engelska.

Medarbetare

Ställt krav och följt upp att våra chefer: Har genomfört minst 2 verksamhetsmöten under 2020 i sina arbetsgrupper.

Ansvarsfullt uppträdande av arbetsgivaren:

Samt minst tre enskilda uppföljningsmöten med chef, ett längre och två kortare.

Goda anställningsvillkor och arbetsmiljö.

Medarbetarundersökning varje vecka med hjälp av ett digitalt verktyg: WinningTemp.

Stabil och långsiktig arbetsgivare.

Fackliga oganisationer

Samarbetsmöten i form av centralnämnd där fackliga företrädare möter företagsledningen utöver MBL-förhandlingar och övriga samverkansmöten.

God dialog (i övrigt samma som medarbetare).

Branschorganisationer

Fyra möten per år på VD-nivå.

God dialog samt vara förebild inom hållbarhetsfrågor.

Andra möten på andra nivåer inom företagen.

 

Vi fortsätter vår dialog med våra viktigaste intressenter under 2021. En viktig del är att ge dem tillgång till denna rapport samt diskutera vårt och deras engagemang i dessa frågor.