Hållbart

Väsentlighet och väsentlighetsanalys

För oss på Elektroskandia innebär begreppet ”hållbarhet” ett kontinuerligt kvalitetsarbete inom flera områden: Ekonomi, sociala frågor samt kvalitets- och miljöfrågor. God lönsamhet är självklart en förutsättning för att driva vårt företag vidare på lång sikt. Vi får ett bättre samarbete med våra medarbetare och övriga intressenter om vi tar hänsyn till sociala frågor samt väger in kvalitets- och miljöaspekter.

Hållbarhet betyder olika saker beroende på vem du frågar på Elektroskandia:

 • HR Businesspartner (specialister på personalfrågor) arbetar för en låg personalomsättning och låg sjukfrånvaro.
 • Våra logistiker strävar efter en varutillgänglighet som leder till lägre utsläpp från transporter.
 • Säljavdelningen arbetar för långsiktiga kontrakt, där kunden ser fördelar av sammanhållna leveranser vilket leder till lägre miljöpåverkan.
 • Våra inköpare strävar efter samarbeten med leverantörer som följer FN:s ”Global compacts” 10 principer, samt följer de amerikanska kraven på icke-användning av konfliktmineraler.

Viktiga hållbarhetsfrågor för Elektroskandia

För att identifiera Elektroskandias viktigaste hållbarhetsfrågor uppdaterade företagsledningen under hösten 2018 för tredje gången den väsentlighetsanalys som ursprungligen togs fram 2016.

Utifrån en bruttolista med hållbarhetsaspekter och ut- gångspunkt i GRI G4, gjordes en värdering av hur viktig respektive aspekt är för Elektroskandia, med avseende på påverkan/risk/möjlighet. Därefter gjordes en värdering utifrån ett intressentperspektiv för var och en av nyckelintressenterna. Intressenternas sammantagna värdering har sedan beräknats till ett medelvärde.

Bild 1 visar hur aspekterna värderades av gruppen. Dessa har diskuterats med intressenterna vid upprepade tillfällen under perioden 2016–2018 när de fick ta del av våra hållbarhetsrapporter enligt GRI och i samband med att vi följer upp vår uppförandekod för leverantörer.

Allra högst värderades att lagar och bestämmelser följs. Genom god efterlevnad av lagar och bestämmelser kommer vi att handla etiskt korrekt och ha en hög miljöstandard. Vi betraktar svensk lagstiftning som stark, och vi är övertygade om att detta är viktigt för våra intressenter. Ekonomiskt resultat värderades också som mycket viktigt för samtliga – för att kunna arbeta långsiktigt krävs stabil lönsamhet.

 Värdering av hållbarhetsaspekter: Aspekter i den övre högra rutan bedöms som väsentliga för Elektroskandia. Aspekter i röd text har fått värderingen minst 3 av både Elektroskandia och intressenter. Aspekter i kursiv text har fått värdering 2 av Elektroskandia och ligger därmed på gränsen mellan två rutor.

Bild 1: Ledningsgruppens bedömning fastställd under hösten 2018.

Elektroskandias värdekedja

Inköp, försäljning, lager samt stödfunktioner som personal-, ekonomi-, marknadskommunikation, efter- marknads- och IT-avdelning är värdekedjans delar inom Elektroskandia. Vi ser stor påverkansmöjlighet i samtliga av dessa delar.

Vi samarbetar med ungefär fem transportbolag och med dessa för vi årliga avtalsförhandlingar. Transportutsläpp är ett viktigt påverkansområde, varför dessa värden redovisas till oss.

Våra kunder finns inom byggsektorn i form av små och stora elektrikerföretag, inom stat och kommun, industri, bygg och fastighet men också i form av återförsäljare och deras kunder. Vi tar ansvar genom god kundkommunikation – vi föreslår alternativ i form av aktivt hållbara produkter, men respekterar kundens beslut och tillhanda-
håller kundens val.

Gruppen kom fram till att vi har störst påverkan på våra egna processer samt på våra leverantörer.

Hur vi påverkar leverantörerna kan du läsa mer om under fliken Hållbara produkter och tjänster

Strategi, styrning och uppföljning

Hållbarhet för Elektroskandia omfattar ekonomiska och sociala frågor samt miljöfrågor. Lönsamhet är nödvändigt för att driva företaget på lång sikt, och vi får ett bättre samarbete med våra intressenter när vi tar hänsyn till sociala frågor och miljöfrågor.

Hållbarhetsarbetet på Elektroskandia bygger på följande grundstenar:

 • Vår vision, som beskriver företagets långsiktiga strategiska inriktning.
 • Vår affärsidé, som förklarar vad vi gör.
 • Vårt miljö- och kvalitetsarbete, som har pågått sedan 1995.
 • Våra miljö- och kvalitetsmål justeras efter utvärdering minst en gång per år. Dessutom följs de upp varje månad vid företagsledningens resultatmöte samt i den verksamhet som fastställt målen.
 • Miljömålen fastställs efter en miljöutredning. Den senaste versionen gjordes under våren 2016. Vår miljö- och kvalitetspolicy är sedan 2016 omformulerad till en hållbarhetspolicy.
 • De värderingar vi identifierade, diskuterade och skrev ner mellan 2011–2013 och som vi alla återkommer till i det vardagliga arbetet är: kundfokus, vilja att leda och vinna, entreprenörskap, laganda och långsiktighet.
 • Den första versionen av uppförandekoden för våra anställda fastställdes 2013. Den ses över och diskuteras varje år.
 • Policy för hållbarhet, miljö, kvalitet och säkerhet.
 • Ständigt pågående dialog med våra ägare, kunder, leverantörer och medarbetare i syfte att fortsätta utvecklas inom hållbarhet.
 • Långsiktiga mål 2018–2022 och tillhörande strategi samt årets budgeterade mål.

Den verkställande ledningen i Elektroskandia har fastställt företagets verksamhetspolicy. Mätbara mål för verksam- heten finns specificerade och beskrivna i övriga avsnitt.

Ledningsgruppen fastställer varje höst en verksamhetsplan för nästkommande år. Planen är en del av företagets strategi och omfattar fem år. De väsentliga hållbarhetsfrågorna diskuteras och målsätts i detta arbete. Ledningsgruppen sammanträder regelbundet för måluppföljning och för att komma överens om korrigerande åtgärder. Varje avdelning följer upp de mål och strategier som är satta inom sitt respektive område.

Två gånger per år träffas den utökade ledningen som inbegriper samtliga verksamhetschefer (cirka 50 ledare). Dessa möten är viktiga för att förankra de långsiktiga målen.

Alla arbetsprocesser, rutiner, checklistor och instruktioner som är nödvändiga för att operativt driva Elektroskandia mot uppfyllelse av affärsplaner och verksamhetspolicy, finns dokumenterade eller är refererade till i vårt ledningssystem.

Huvudsyftet med Elektroskandias ledningssystem är att uppfylla kunders, myndigheters, ägares, leverantörers och anställdas krav vid framtagning och leverans av våra produkter och tjänster, samt till styrning av verksamheten.

Ett annat syfte med ledningssystemet är att underlätta styrningen av verksamheten så att alla processer löper smidigare och att de ständigt utvecklas.

Vid upprättandet av Elektroskandias ledningssystem valde vi också att lägga fokus på att yttre miljöaspekter samt interna arbetsmiljörisker hanteras på ett systematiskt sätt.

Elektroskandias ledningssystem är certifierat enligt ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015.

Ledningssystemet granskas årligen genom interna revisioner. Fokusområdena under 2018 för företagets interna organisation för kvalitets- och miljörevision var följande:

 • Kännedom om policys
 • Kunskap om webshop och appar (säljande personal)
 • Kännedom av arbetsmiljöarbete – vem kan du vända dig till?

Lagändringar och andra myndighetsbeslut bevakas centralt av kvalitets- och miljöorganisationen. Respektive avdelning informeras när så behövs. Uppföljning av lagefterlevnad sker i samband med de interna revisionerna.

Ledningsgruppen utvärderar och bedömer ledningssystemets effektivitet och lämplighet varje år. I förändringsarbete tas hänsyn till försiktighetsprincipen, artikel 15 från Riodeklarationen. Vår ambition är att undvika negativ miljöpåverkan genom att förutse och justera vårt agerande om så är möjligt.

Elektroskandia deltar aktivt i hållbarhetsarbetet som medlem i branschorganisationerna: SEG, APPLIA, LJUSA, Sveriges Annonsörer samt Power Circle. Vi är också anslutna till FTI, REPA och El-kretsen.

Intressenter och intressentdialog

Lyhördhet för våra intressenters synpunkter och behov är centralt för Elektroskandias verksamhet. Därför är det själv- klart för oss att föra kontinuerlig dialog med våra viktigaste intressentgrupper. Under hösten 2018 fastställde företagsledningen att de fyra nyckelintressenter samt två grupper som inte är nyckelintressenter, men som ändå anses viktigare än övriga som identifierades under 2015, 2016 och 2017, fortfarande är de viktigaste. Våra nyckelintressenter är de intressentgrupper som vi bedömer har störst inflytande över och/eller de som påverkas mest av Elektroskandias verksamhet.

Våra fyra nyckelintressenter är:

 • Ägare
 • Kunder
 • Leverantörer
 • Medarbetare

Två övriga intressentgrupper som anses utgöra ett mellanskikt (det vill säga inte nyckelintressenter, men viktigare än övriga intressenter) är:

 • Fackliga organisationer, i vårt fall främst Unionen och HAF
 • Branschorganisationer (SEG och EHL, Elkretsen)
Intressent Dialogtillfällen Intressentens förväntningar på oss
Kunder Våra säljare i kundmöte Rätt hållbar produkt
Årlig kundundersökning Hållbara leveranser
Dialog i butiker Rätt pris till rätt plats och vid rätt tidpunkt
Frukostmöten  
Leverantörer Marknadsavdelningen möter leverantör i förhandlingar Tydlig kravbild inför avtalsförhandlingar
Leverantörsuppföljningsmöte God dialog och uppföljning av krav
Årlig leverantörsundersökning Information om marknadens förutsättningar
Årlig leverantörsträff  
   
Under 2018 har vi:  
Informerat leverantörer om vår uppförandekod och de har signerat att de följer den.  
Uppmanat leverantörerna att genomföra en gap-analys  
Genomfört riskanalys  
Valt ut fyra leverantörer och genomfört revision.  
Fortsatt vårt arbete med att spåra konfliktmineraler  
Ägare Elektroskandia är ett helägt dotterbolag av den franska koncernen Sonepar Långsiktig och stabil avkastning tack vare varsam användning av resurser (Samhället, miljön och personalen)
Vi informerar våra ägare löpande om företagets intentioner
Vi för levande dialog med våra systerbolag i bland annat Tyskland, som arbetar med hållbarhetsfrågor
Fyra styrelsemöten per år
Dialog i arbetsgrupper
Chefsmöten
MS Yammer
Delat vårt hållbarhetsarbete genom att delge vår rapport enligt GRI på engelska.  
Medarbetare Ställt krav på chefer att genomföra minst två verksamhetsmöten under 2018 i sina arbetsgrupper Ansvarsfullt uppträdande av arbetsgivaren:
Minst tre enskilda uppföljningsmöten med chef, ett längre och två kortare. Goda anställningsvillkor och arbetsmiljö
Medarbetarundersökning Stabil och långsiktig arbetsgivare
Fackliga organisationer Samarbetsmöten i form av centralnämnd där fackliga företrädare möter företagsledningen utöver MBL-förhandlingar och övriga informationsmöten God dialog (i övrigt samma som medarbetare)
Branschorganisationer Fyra möten per år på VD-nivå God dialog samt vara förebild inom hållbarhetsfrågor
Andra möten på andra nivåer inom företagen

 

Vi fortsätter vår dialog med våra viktigaste intressenter under 2019. En viktig del är att ge dem tillgång till denna rapport samt diskutera vårt och deras engagemang i dessa frågor.