Välj en sida

Kommunikationssystem för utrymningsplats.

Care2 är ett nyutvecklat system för tvåvägskommunikation mellan en central och en eller flera utrymningsplatser. Systemet är övervakat och har egen reservkraft för att säkerställa funktion även vid strömavbrott.

Enheterna i systemet har svensk text!

Till katalogen

Nedanstående text är hämtad ur ”Regelsamling för byggande, BBR 2012” 5:248 Utrymningsplats

”Med utrymningsplats avses ett utrymme i angränsande brandcell som är placerad i anslutning till utrymningsväg där personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga kan avvakta fortsatt utrymning.” ”Det ska finnas möjlighet till tvåvägskommunikation från utrymningsplatsen. Kommunikationssystemet funktion ska kunna upprätthållas vid strömavbrott samt ha ett skydd mot strömavbrott till följd av brand. (BFS 2011:26).”